BDAR

Valstybės tarnautojų užduotys

Mindaugas Bajarūnas Vedėjas 
1. Parengti Vidaus reikalų ministerijos krizių valdymo ir ekstremaliųjų situacijų komunikacijos planą.
2. Parengti Vidaus reikalų ministerijos įvaizdžio ir komunikacijos strategijos socialiniame tinkle Facebook planą.
 

 

Dainius Žilinskas Vadovas
1. Esant poreikiui, teikti vidaus reikalų ministrui siūlymus dėl ministerijos administracijos ir ministerijos valdymo srities įstaigų veiklos efektyvumo didinimo ir struktūrinės reformos poreikio.
2. Atlikti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
3. Vidaus reikalų ministrui pavedus, dalyvauti rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų  projektus vidaus reikalų ministro valdymo srityse.
4. Teikti pasiūlymus dėl strateginių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo ministerijoje, taip pat vidaus reikalų  ministerijos valdymo srityse veikiančiose įstaigose, bei teikti išvadas dėl šių sprendimų atitikties Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetams.
 
Indrė Žvaigždinienė Vyriausioji patarėja
1. Dalyvauti rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus vidaus reikalų ministro valdymo srityse.
2. Rengti ir analizuoti pasiūlymus dėl ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos efektyvumo didinimo, teikti ministrui išvadas ir pasiūlymus valstybės politikos vidaus reikalų ministro valdymo srityse įgyvendinimo klausimais.
3. Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis, o jam nesant – jas vykdyti.
4. Atstovaujant Vidaus reikalų ministeriją, dalyvauti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Viešojo valdymo komiteto veikloje.
 
Sigitas Mitalauskas Vyresnysis patarėjas
1. Padedant duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis, vertinti  pateiktus derinti ministerijos bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų parengtų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, projektus  ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
2. Vidaus reikalų ministro pavedimu vertinti, ar vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų priimti norminiai teisės aktai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus bei teikti pasiūlymus dėl būdų ir priemonių nustatytiems galimiems šių teisės aktų prieštaravimams pašalinti.
3. Vertinti, kaip įgyvendinami įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai ministerijoje ir ministerijos valdymo srityse veikiančiose įstaigose bei teikti siūlymus, kaip šie reikalavimai turi būti tinkamai įgyvendinami.
4. Analizuoti ministerijos bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą ir teikti siūlymus dėl ministerijos administracijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos efektyvumo didinimo.
 
Indrė Gasperė Patarėja
1. Tinkamai atstovauti ministeriją ir ministrą teisminėse institucijose.
2. Vidaus reikalų ministrui pavedus vertinti ir teikti nuomonę, ar ministerijos valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų, valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos vadovų priimti teisės aktai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus bei rengti pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl būdų ir priemonių šių teisės aktų galimiems prieštaravimams pašalinti, pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
3. Vidaus reikalų ministro pavedimu dalyvauti įgyvendinant programas ir projektus vidaus reikalų ministro valdymo srityse.
4. Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis.
5. Pagal kompetenciją nagrinėti ir parengti argumentuotus atsakymus (pagrįstą nuomonę) į vidaus reikalų ministerijos valdymo srities įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareiškimus ir skundus, susijusius su vidaus reikalų ministerijos valdymo srities teisės aktų aiškinimu ir taikymu.
 
 
Laura Stadalienė Patarėja


1. Rengti ir dalyvauti derinant Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) įgyvendinamų Ministro Pirmininko ar VRM portfeliui priskirtų projektų (toliau – VRM projektai) įgyvendinimą reglamentuojančius VRM vidaus teisės aktų projektus, atlikti dėl VRM projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, rengti ir dalyvauti derinant reikiamų teisės aktų pakeitimų projektus.
2. Rengti ir dalyvauti derinant VRM vidaus kontrolės įgyvendinimą reglamentuojančius VRM vidaus teisės aktų projektus, atlikti dėl VRM vidaus kontrolės įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, rengti ir dalyvauti derinant reikiamų teisės aktų pakeitimų projektus.
3. Teikti metodinę pagalbą VRM projektų dalyviams, dalyvauti rengiant ir pristatant su VRM projektų valdymu susijusias rekomendacijas.

Eglė Vileikienė Patarėja


1. Parengti Lietuvos gyventojų tyrimo apie viešojo saugumo būklės, teisėsaugos institucijų veiklos vertinimo ir saugumo jausmo suvokimo klausimyną, parengti dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo ir atlikti duomenų analizę.
2. Parengti Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių statutinių tarnybų darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo klausimyną, organizuoti apklausą, atlikti duomenų analizes ir pristatymus (pagal poreikį kiekvienai institucijai atskirai). 
3. Parengti Ataskaitą apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005-2019 m. 
4. Atlikti Nusikalstamų veikų statistinių rodiklių apie vaikus analizę.
5. Atlikti 2005-2019 m. statistinių duomenų apie neblaivių asmenų padaromas nusikalstamas veikas ir jų sukeltus eismo įvykius analizę.

Inga Smolskaitė Patarėja
1. Parengti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ metodologiją, dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo, duomenų analizę, pristatymą.
2. Atlikti VRM, TVŪD, IRD, VTD ir RPD darbuotojų apklausos apie TVŪD teikiamas ūkines paslaugas duomenų analizę, parengti pristatymą ir pateikti siūlymus.
3. Parengti Vyriausybinio sektoriaus darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimo metodologiją, jo vykdymo organizacinį planą, atlikti duomenų analizę, parengti pristatymą ir pateikti siūlymus.
4. Parengti 2019 m. tyrimo „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimas“ ataskaitą.
 
Vytautas Žemionis Patarėjas
1. Parengti programos „Naujos ES informacinių sistemų architektūros įgyvendinimas“ plano projektą.
2. Dalyvauti Vidaus reikalų ministerijoje diegiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektų portfelio valdymo informacinę sistemą (PPVIS).
3. Parengti Vidaus reikalų ministerijos portfeliui priskirtų projektų planą.
 
 
Gintarė Geimanaitė Vadovė

1. Koordinuoti pasirengimą ir Lietuvos pozicijų ministerijos kompetencijos srityse formavimą ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiams; koordinuoti pozicijų formavimą dėl ES lygiu svarstomų teisėkūrinių pasiūlymų. 
2. Užtikrinti tarptautinių santykių plėtojimą, ypatingą dėmesį skiriant Baltijos šalių regioniniam bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui su Rytų Partnerystės šalimis. 
3. Koordinuoti Lietuvos pasiruošimą JK išstojimui iš ES vidaus reikalų srityse  bei užtikrinti ministerijos interesų atstovavimo koordinavimą su JK po jos išstojimo iš ES. 
4. Organizuoti ministerijos vadovybės susitikimus su kitų valstybių (įskaitant diplomatinį korpusą) bei tarptautinių organizacijų atstovais, koordinuoti pasirengimą dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose.
5. Užtikrinti Lietuvos atstovavimą ES Tarybos Sienų ir prieglobsčio strateginio komiteto (SCIFA) posėdžiuose.
 
Simona Jankauskaitė Patarėja
1. Teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planų rengimą; koordinuoti ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo vykdymą.
2. Teisės aktų nustatytais terminais įvertinti ir teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl derinimui pateiktų nacionalinių teisės aktų projektų ir dėl ES teisės aktų bei nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties lentelių (toliau – atitikties lentelės). Esant poreikiui, rengti ES teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų projektus, atitikties lenteles.
3. Rengti ir teikti atsakymus į ES institucijų pateiktus paklausimus dėl ES teisės taikymo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, esant ikipažeidiminei stadijai ir (ar) pažeidimo procedūros metu.
4. Koordinuoti ESTT bylų ir (arba) susijusių dokumentų vertinimą ministerijos kompetencijos srityse, teikti atsakingų padalinių ir (ar) pavaldžių įstaigų įvertinimo apibendrinimus, esant poreikiui – rengti ir talpinti LINESIS sistemoje pozicijas byloms.
5. Parengti ir suderinti ministro įsakymo „Dėl Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos atstovų ir pakaitinių atstovų, kurie pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
 
Jurgis Stirblys Patarėjas
1. Pagal kompetenciją rengti medžiagą, LR pozicijas ir pasisakymus ES Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) ministrų tarybos posėdžiams konsultuojantis ir derinant juos su atitinkamais VRM administracijos padaliniais, įstaigomis prie VRM, kitomis valstybės institucijomis bei Lietuvos Nuolatine atstovybe ES. Suderintas pozicijas teikti LR Vyriausybei bei LR Seimui. Dalyvauti rengiant informaciją Europos Vadovų tarybos susitikimams, kai juose svarstomi Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos klausimai.
2. Koordinuoti ir užtikrinti pasirengimą bei pozicijų pateikimą Europos Sąjungos Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) posėdžiams, kai juose svarstomi su VRM kompetencija susiję klausimai.
3. Koordinuoti Lietuvos atsakymų į ES Integruoto politinio atsako į krizes mechanizmo (IPCR) internetinėje platformoje teikiamus klausimynus parengimą, apibendrinimą ir pateikimą LR Vyriausybės kanceliarijai.
4. Užtikrinti atstovavimą ES Tarybos Šengeno klausimų darbo grupės Šengeno vertinimo klausimų pogrupyje ir Europos Komisijos Šengeno komitete, kuriame yra paskirtas pagrindiniu VRM atstovu. Koordinuoti Lietuvos ekspertų delegavimą į kitų valstybių Šengeno vertinimo misijas. 
5. Koordinuoti tolesnius veiksmus, reikalingus po 2018 m. įvykusių Lietuvos Šengeno vertinimų. 
 
Kristina Jurkšienė Patarėja

1. Vykdant ministerijai aktualių tarptautinių susitarimų rengimą ir derinimą, parengti pasirašymui tarptautinius susitarimus, prioritetą teikiant Rytų Partnerystės šalims ir, prireikus, parengti ir teikti ratifikavimui arba tvirtinimui teisės aktus, siekiant pasirašytų tarptautinių susitarimų įsigaliojimo.
2. Teikti pastabas ir teisines konsultacijas dėl kitų Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų prie ministerijos parengtų tarptautinių ar tarpžinybinių susitarimų. 
3. Dalyvauti organizuojant Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją;
4. Dalyvauti organizuojant vadovybės susitikimus su užsienio valstybių atstovais, rengti jiems medžiagą ir dalyvauti juose. 
 
Maksim Afanasjev Patarėjas
1. Dalyvauti organizuojant vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų ar ministerijos kanclerio susitikimus su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir ES institucijų atstovais Lietuvoje bei užsienio valstybėse.
2. Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.
3. Atsižvelgus į BREXIT proceso eigą, pagal kompetenciją teikti informaciją ir BREXIT proceso suvaldymo siūlymus.
4. Koordinuoti Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) procesus ministerijos kuruojamose komitetuose. 
5. Dalyvauti ir atstovauti Lietuvos Respublikos ir/arba ministerijos interesus ES ir tarptautinių organizacijų susitikimuose.
 
Rustamas Liubajevas Vadovas

1. Užtikrinti, kad Viešojo saugumo politikos grupei pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir tinkamai.Parengti ir užtikrinti Nacionalinės integruoto sienų valdymo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimą.
2. Užtikrinti kokybišką atstovavimą ES Tarybos Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto pasėdžiose, užtikrinant Lietuvos interesus.
3. Užtikrinti, kad būtų parengtas Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas bei Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.
4. Užtikrinti pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių tarybai prekybos žmonėmis srityje.

Darius Vasaris Vyresnysis patarėjas

1. Organizuoti Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo įgyvendinimui reikalingų teisės aktų parengimą ir priėmimą iki 2019 m. birželio 31 d. 
2. Parengti, suderinti ir iki 2019 m. kovo 31 d. pateikti Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Europos konvencijos dėl žiūrovų brutalaus elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes (toliau – Konvencija Nr. 120) denonsavimo, Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (toliau – Konvencija) ratifikavimo ir dėl Konvencijos nuostatų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.
3. Suderinti ir iki 2019 m. kovo 31 d. pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo projektą, skirtą išspręsti Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vykdomos svarbių valstybės objektų apsaugos veikloje kilusiais problemas.
4. Atstovauti VRM ir dalyvauti 2019 m. rengiamose valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose. Pagal kompetencija koordinuoti VRM pavaldžių įstaigų dalyvavimą valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose.

Tomas Antulis Vyresnysis patarėjas

1. Parengti Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą.
2. Dalyvauti nacionalinių CBRN koordinatorių tinklo veikloje 2019 m.
3. Dalyvauti Integruoto sienų valdymo (ISV) strategijos rengime.
4. Vykdyti RAN tinklo veiklos koordinavimą nacionaliniu lygiu, informacijos gautos iš RAN sklaida bei pateikimas suinteresuotoms institucijoms, informacijos apie nacionalinių institucijų veiklą susijusią su radikalizavimu bei smurtiniu ekstremizmu pateikimas RAN, klausimynų pildymas.

Andrius Šaparnis  Patarėjas

1. Parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir susijusius įstatymų projektus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos Direktyvos 2018/843 nuostatos.
2. Įvertinti poreikį parengti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM veiklą reglamentuojančio įstatymo naują redakciją ir pateikti pasiūlymus.
3. Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 30 išvadų dėl teisės aktų projektų, išvadų dėl potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams ir kitokių institucijų ir asmenų paklausimų. 

Jurgita Laskevičiūtė Patarėja

1. Dalyvauti rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. XIII-1507 Dėl Kelių eismo konvencijos ratifikavimo įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
2. Dalyvauti rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1539 įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
3. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, skirtus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-638 sudarytos darbo grupės sprendimams dėl fiktyvių sutarčių sudarymo transporto priemonių prekybos srityje masto mažinimo priemonių, įgyvendinti.
4. Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 30 išvadų dėl teisės aktų projektų ir asmenų kreipimųsi.

Lina Bartaševičiūtė Patarėja

1. Organizuoti ir koordinuoti projekto „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ įgyvendinimą.
2. Atlikti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimo pakeitimo rizikų suvaldymo 2018 m. analizę.
3. Parengti Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų  programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2020–2022 metų laikotarpiui projektą.
4. Parengti ir pateikti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui informaciją apie situaciją Lietuvoje, susijusią su neapykantos nusikaltimais.

Alvydas Tumasonis  Patarėjas

1. LR Seimui pritarus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-2002, iki 2019 m. liepos mėn.30 d. parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo“ projektą.
2. Iki 2019 gruodžio 31 d. parengti ir suinteresuotoms institucijoms pateikti ne mažiau kaip 100 išvadų dėl asmenų atitikties nacionalinio saugumo interesams pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus kriterijus.
3. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 15 išvadų dėl teisės aktų projektų.

Darius Domarkas Vyresnysis  patarėjas

1. Dalyvauti rengiant ir rengti 5 įstatymų projektus viešojo saugumo srityje.
2. Dalyvauti rengiant ir rengti 20 įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų (Vyriausybės nutarimų projektus, ministro įsakymų projektus) viešojo saugumo srityje.
3. Dalyvauti rengiant ir rengti 50 išvadų dėl teisės aktų projektų ir institucijų, asmenų kreipimusi.
4. Užtikrinti kitų teisės funkcijų atlikimą grupės veikloje (konsultacijų dėl teisėkūros proceso, kitų konsultacijų teisiniais klausimais teikimą, dalyvavimą Seimo, Seimo komitetų ir komisijų, Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų darbotvarkių stebėsenoje, esant poreikiui koordinuojant ir užtikrinant pasirengimą posėdžiams ir pasitarimams ir reikiamos medžiagos parengimą, rengti medžiagą).

Lina Bučienė Patarėja

1. Iki birželio 1 d. organizuoti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursą.
2. Iki liepos 1 d. parengti ataskaitą apie Saugios savivaldybės koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184, įgyvendinimą 2017 metais.
3. Iki gruodžio 31 d. organizuoti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemonių ir valstybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės bendradarbiavimo formų veiksmingumo tyrimus, jų rezultatų, metodinės medžiagos, gerosios patirties ir kitos nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos požiūriu vertingos informacijos sklaidą.
4. Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42 ir 67 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 724 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymo projektus.

Sonata Mickutė Patarėja
1. Iki gruodžio 31 d. pagal kompetenciją koordinuoti karštosios linijos 116000 pranešimams apie dingusius vaikus finansavimo ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo klausimus.
2. Iki liepos 1 d. organizuoti Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursą.
3. Padėti organizuoti Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1V-673, darbą.
4. Iki kovo 31 d. parengti vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1V-338 „Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1V-673 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektą.
5. Dalyvauti Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos „Horizontas 2020“ „Saugi visuomenė – laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir jos piliečiams“ komiteto veikloje, inicijuotas VRM teisėsaugos padalinių įtraukimą į kvietimus tekti paraiškas.
Indrė Baranauskienė Vadovė
 
1. Užtikrinti, kad Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupei pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų parengtas Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projektas, įgyvendinantis Valstybės kontrolės rekomendacijas ir pateiktas svarstyti Seimui.
3. Užtikrinti, kad pagal Vyriausybės nutarime nustatytą planą būtų įgyvendinamos Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairės.
4. Užtikrinti, kad būtų parengtas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir pakartotinai pateiktas svarstyti Seimui.
5. Užtikrinti, kad būtų pasiruošta Bendruomeninių plėtros organizacijų įstatymo įgyvendinimui.
 
Paulius Skardžius Vyresnysis patarėjas
 
1. Vadovauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“.
2. Koordinuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ įgyvendinimą.
3. Koordinuoti Europos Komisijos Struktūrinių reformų paramos programos projekto „Gero valdymo sklaida Lietuvos savivaldybėse“ pirmos dalies įgyvendinimą kartu su Europos Taryba ir Lietuvos savivaldybių asociacija.
4. Parengti ir pateikti Europos Komisijai projekto, skirto savivaldybių veiklos tobulinimui, paraišką finansavimui gauti iš Struktūrinių reformų programos. 
 
Adomas Puidokas Vyresnysis patarėjas
 
1. Prireikus rengti viešojo administravimo, vietos savivaldos ir gyvenamosios vietos deklaravimo sričių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus numatytus planavimo dokumentuose ir/ar vykdant ministerijos vadovybės ar ministerijos vyriausiosios patarėjos pavedimus ir pateikti juos ministerijos vadovybei ar ministerijos vyriausiajai patarėjai.
2. Vertinti parengtus viešojo administravimo, vietos savivaldos ir gyvenamosios vietos deklaravimo sričių norminių teisės aktų projektus.
3. Rengti išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos siūlomo įtvirtinti teisinio reguliavimo.
4. Užtikrinti tinkamą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei privačių asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos valdymo srities teisės aktų aiškinimu, taikymu, nagrinėjimą.
 
Dalia Masaitienė Vyresnioji patarėja
1. Parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir pateikti jį Vyriausybei.
2. Atlikti savivaldybių viešojo sektoriaus staigų atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms įvertinimą, prireikus rengti informaciją apie jo rezultatus.
3. Analizuoti bei sisteminti gyvenamosios vietos deklaravimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo problemas, gyvenamosios vietos deklaravimo statistinius duomenis ir teikti pasiūlymus grupės vadovui dėl šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimo.
4. Analizuoti bei sisteminti Vietos savivaldos įstatymo taikymo problemas ir teikti pasiūlymus grupės vadovui dėl šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimo.
5. Dalyvauti rengiant 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitą (savivaldybių viešojo sektoriaus dalis).
 
Virginijus Vaškelis Vyresnysis patarėjas 

1. Rengti Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, įgyvendinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 patvirtintas Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires ir atitinkamų valstybinių auditų rekomendacijas.
2. Parengti valstybės viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir apibendrinti pasiūlymus dėl šių paslaugų modernizavimo.
3. Koordinuoti, stebėti ir vertinti Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495, įgyvendinimą ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano vykdymą.
4. Dalyvauti rengiant 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitos dalį (valstybės viešasis sektorius).
 
Sandra Šarkutė Patarėja 
1. Rengti Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.
2. Dalyvauti įgyvendinant Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. protokolo Nr. 46 sprendimus, susijusius su Vidaus reikalų ministerijos kompetencija ministerijų teikiamų (administruojamų) paslaugų priežiūros srityje.
3. Stebėti, koordinuoti ir užtikrinti Vyriausybės Strateginio projekto 3.2.1.3 „Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą“ plano įgyvendinimą ir kiekvieno mėnesio pradžioje parengti ir Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijai pateikti tarpines projekto įgyvendinimo ataskaitas už praėjusį mėnesį.
4. Dalyvauti rengiant 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitos dalį (valstybės viešasis sektorius).
5. Parengti savivaldybių teikiamų (administruojamų) viešųjų paslaugų tipinių pavadinimų, kurie būtų skirti naudoti Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje, sąrašą.
 
Aušra Galvėnienė Patarėja
1. Surinkti informaciją apie Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo vertinimo kriterijus „Ministerijų surengtų viešųjų konsultacijų visuomenei svarbiais klausimais skaičius“, „Viešojo valdymo institucijų, atliekančių asmenų apklausas apie paslaugų kokybę, dalis“, „Prašymams išnagrinėti ir sprendimams priimti reikalinga informacija, kurią gauna pats asmens prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas (procentais)“, „Viešojo valdymo institucijų, taikančių projektinio ar procesų valdymo metodus, dalis“, „Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių ir diegiančių kokybės valdymo metodus/sistemas, dalis“ reikšmę 2018 metais ir parengti ataskaitą apie šių metodų taikymą.
2. Parengti Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2016-2018 metų ataskaitą.
3. Parengti ir ESFA pateikti paraišką dėl iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ finansavimo.
4. Įvertinti viešųjų juridinių asmenų pasiūlytus naujus veiksmus, kurių galimas finansavimo šaltinis 10 prioriteto lėšos, ir į Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2019-2020 metų veiksmų plano projektą įtraukti tuos veiksmus, kurie atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos ir XVII Vyriausybės programos nuostatas.
 
Aurelija Tranylienė Patarėja
1. Parengti vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
2. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įvedimo pagrindų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą.
3. Dalyvauti įvertinant savivaldybių biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių savininkės ar dalininkės yra savivaldybės ir savivaldybių įmonių atliekamų funkcijų atitiktį Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms, rengiant ir vidaus reikalų ministrui pateikiant informaciją apie atlikto įvertinimo rezultatus ir pasiūlymus rezultatams įgyvendinti.
4. Nagrinėti pasiūlymus, teikti dėl jų išvadas, prireikus – parengti teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų steigimo ar panaikinimo, pavadinimų jiems suteikimo ar keitimo, jų teritorijų ir ribų nustatymo ar keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ar keitimo, adreso (pavadinimų gatvėms ir numerių adresų objektams) suteikimo ir keitimo.
5. Rengti 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitos savivaldybių viešojo sektoriaus dalį.
 
Alvija Vitkauskienė Patarėja
1. Parengti Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ projektus.
2. Parengti 2018 metų Viešojo sektoriaus ataskaitą.
3. Dalyvauti įvertinant Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ir Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM atitiktį Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms.
4. Parengti vidaus reikalų ministro 2007 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1V-15 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų nuostatų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
5. Teikti išvadas dėl Vidaus reikalų ministerijai atsiųstų derinti teisės aktų projektų, susijusių su Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politiko grupės kompetencija.
 
Aurelija Žarkaitienė Vyriausioji specialistė  
Irina Malukienė Vadovė
 
1. Organizuoti ir koordinuoti teisėkūros iniciatyvoms priskirtų teisės aktų projektų parengimą ir pateikimą Vyriausybei: Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus darbuotojų įstatymo ir su juo susijusių kitų įstatymų projektų ir įstatymų projektų, reikalingų įgyvendinti sprendimą įsteigti Policijos kolegiją.
2. Įvertinus priimtų naujos redakcijos įstatymų praktinio taikymo problemas, parengti ir pateikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl reikalingų Valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimų.
3. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie kompetencijomis grįstos žmogiškųjų išteklių vadybos organizuoti ir koordinuoti naujos redakcijos Pareigybių aprašymų ir vertinimo metodikos ir su ja susijusių Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas aprašų projektų suderinimą ir pateikimą Vyriausybei.
4. Atlikti centralizuotos atrankos įgyvendinimo 2019 m. įvertinimą ir parengti bei pateikti vadovybei išvadas.
 
Adrianas Mečkovskis Vyresnysis patarėjas
 
1. Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymo projektą ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektus.
2. Įvertinti centralizuotos atrankos įgyvendinimą ir parengti pažymą.
3. Apibendrinti dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) dėl naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo ir juos paskelbti VRM interneto svetainėje.
Agnė Jakimavičienė Patarėja
 
1. Išanalizuoti 2019 m. pusmečių Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenis ir parengti išvadas dėl statutinio personalo tarnybos pokyčių (vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose tarnaujančių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skaičiaus, jų darbo užmokesčio, priėmimo į tarnybą, atleidimo, karjeros).
2. Išanalizuoti pareigūnų sveikatos sistemos vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose funkcionalumą ir pateikti išvadą.
3. Išanalizuoti vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų parengtas 2018 metų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitas bei 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo planus ir parengti  išvadą.
 
Dainius Cicėnas Patarėjas
 
1. 90 proc. Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės išvadų dėl kitų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, taip pat kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų pateikta teisės aktų nustatytais terminais.
2. 80 proc. pagal Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės kompetenciją rengiamų Vyriausybės išvadų dėl Seime svarstomų įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų Vyriausybei pateikta laiku.
 
Inga Čypienė Patarėja
 
1. Parengti ir VRM vadovybei pateikti pasiūlymus dėl Vidaus tarnybos statuto galimų pakeitimų, vadovybei pritarus parengti Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektą. 
2. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, nustatyta tvarka ir terminais vertinti statutinių įstaigų pateiktus dokumentus dėl pareigūnų apdovanojimo bei rengti atitinkamų sprendimų projektus. 
3. Įvertinti vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ patvirtintų tvarkų taikymo statutinėse įstaigose praktiką ir iki 2019 m. gruodžio 31 d. pateikti vadovybei išvadą dėl taikymo problemų ir galimų jų sprendimo būdų.
Inga Prialgauskienė Patarėja
 
1. Parengti įstatymų projektus, reikalingus policijos kolegijai įsteigti.
2. Atlikti Psichologo praktinės veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-345, įgyvendinimo analizę ir pateikti išvadas bei pasiūlymus. 
3. Išnagrinėti esamą valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, specialiųjų tyrimų tarnybos ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, darbo apmokėjimo reglamentavimą ir parengti pasiūlymus dėl šio reglamentavimo tobulinimo, siekiant nustatyti galimybę jiems mokėti didesnį darbo užmokestį.
4. Išanalizuoti vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pateiktą informaciją ir parengti 2018 m. Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyvendinimo ataskaitą.
5. Peržiūrėti ir atnaujinti Rekomendacijas dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo vidaus reikalų statutinėse įstaigose ir paskelbti VRM interneto svetainėje. 
 
Janina Guščiūtė Patarėja
 
1. Siekiant užtikrinti bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens bylų tvarkymo sistemos, kuri padidins žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą, įdiegimą iki 2019 m. gegužės 1 d. parengti ir pateikti Vyriausybei  Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ir jų vertinimo metodikos, Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo aprašo, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo projektus.
2. Užtikrinti Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausiai leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ 2.6 papunkčio nuostatų įgyvendinimą.
3. Teisės aktų nustatytais terminais pagal kompetenciją teikti pastabas ir pasiūlymus dėl institucijų ir įstaigų teikiamų derinti teisės aktų projektų.
 
Aušra Grikevičienė Vadovė
1. Užtikrinti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projekto, kuriuo siekiama optimizuoti prieglobsčio procedūras, kovoti su piktnaudžiavimo prieglobsčio procedūra atvejais, supaprastinti leidimų gyventi išdavimo aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečiams sąlygas ir kt., parengimą.
2. Pagal kompetenciją organizuoti Lietuvos migracijos politikos gairių nuostatų įgyvendinimą – užtikrinti migracijos procesų pokyčių analizės ir vertinimo atlikimą ir informacijos pateikimą Vyriausybei.
3. Užtikrinti Tarptautinės migracijos organizacijos ir Vidaus reikalų ministerijos sutarties dėl Migracijos informacijos centrą išlaikymo, parengimą ir sudarymą.
4. Užtikrinti sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru dėl Biudžeto lėšų panaudojimo prieglobsčio prašytojų, apgyvendintų Pabėgėlių priėmimo centre, priėmimo sąlygoms užtikrinti parengimą ir sudarymą.
5. Pagal kompetenciją organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, nuostatų vertinimą (atsižvelgiant į Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos priimtas rezoliucijas, taip pat Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas rekomendacijas), prireikus – teisės aktų projektų parengimą.
 
Daiva Vežikauskaitė Patarėja
1. Vertinti poreikį ir galimybes piliečiams išduoti antrą pasą, rengti ir dalyvauti rengiant bei derinant susijusių teisės aktų projektus.
2. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4391, dalyvauti rengiant ir vertinant įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktų projektus.
Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų.
 
Rūta Jasulaitienė Patarėja
1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti kitų valstybės institucijų, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su migracijos sritimi, teisinį įvertinimą ir teikti dėl jų teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės aktų projektų teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
2. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje.
3. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais.
4. Dalyvauti svarstant teisės aktų projektus, susijusius su asmens dokumentų išdavimu, prireikus juos tobulinti, dalyvauti rengiant poįstatyminius teisės aktus.
 
Ona Aleksiejūnienė Patarėja
1. Analizuoti informaciją užsieniečių grąžinimo, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir savanoriško grįžimo srityje, prireikus, teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. 
2. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projektą.
3. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų dėl uždraudimo asmenims atvykti į Lietuvos Respubliką projektų rengime.
4. Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus ir rengti atitinkamas išvadas ir pasiūlymus.
 
Gintaras Valiulis Vyresnysis patarėjas
1. Dalyvauti Lietuvos pirmininkavimo Prahos procesui veikloje. Dalyvauti Prahos proceso strateginės grupės veikloje, plėtoti Lietuvos pirmininkavimo metu pradėtas iniciatyvas.
2. Vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis, atlikti metinę migracijos procesų pokyčių analizę ir parengti išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo, parengti apžvalginę informaciją.
3. Atstovauti Lietuvos interesus Tarybos darbo grupėse, Europos Komisijos bei užsienio šalių ar organizacijų rengiamuose susitikimuose migracijos politikos klausimais.  
4. Koordinuoti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo klausimus. 
5. Užtikrinti Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą, svarstant Bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą ir kitus ES teisėkūros migracijos srityje klausimus.
 
Danutė Petrauskienė Patarėja
1.  Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais dalyvauti atliekant kitų valstybės institucijų, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su migracijos sritimi, teisinį įvertinimą ir teikti dėl jų teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės aktų projektų teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
3. Pagal kompetenciją parengti ir pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių, taip pat EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto Migracijos darbo grupės posėdžiuose. 
4. Pagal kompetenciją vertinti ESTT priimtus sprendimus ir teikti siūlymus dėl poreikio tikslinti Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat teikti siūlymus dėl tikslingumo Lietuvai dalyvauti ESTT bylų svarstymuose.
 5. Pagal kompetenciją dalyvauti Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos vertinimo  procese, teikti siūlymus dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos rezultatų panaudojimo priimant sprendimus dėl Lietuvos migracijos politikos formavimo. 
 
Daiva Vežikauskienė Patarėja


1. Vertinti poreikį ir galimybes piliečiams išduoti antrą pasą, rengti ir dalyvauti rengiant bei derinant susijusių teisės aktų projektus.
2. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4391, dalyvauti rengiant ir vertinant įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktų projektus.
Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų.

Rasa Tamulevičiūtė Patarėja, atliekanti grupės vadovo funkcijas
 
 
 
Andrius Valickas Vyresnysis patarėjas  
Eglė Šarkauskaitė Patarėja  
Vytautas Juršėnas Vyriausiasis specialistas  

 

    Administravimo departamentas
Alvydas Genys Vyresnysis patarėjas 

1. Atliekant vidaus kontrolės sistemos būklės VRM peržiūrą, surinkti ir apibendrinti informaciją apie dokumentų valdymo sistemą ir LRV pavedimų kontrolės mechanizmą VRM bei pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
2. Įvertinti ministerijos dokumentų saugojimo organizavimą ir pateikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos archyvo patalpų ir dokumentų archyvavimo funkcijos optimizavimo bei parengti investicijų projektą. 

    Teisės ir personalo skyrius
Augustė Jucienė Vedėja  
Arūnas Sodonis Patarėjas  
1. Parengti ministerijos vidaus teisės aktų projektus pagal atliktus ministerijos struktūrinius pakeitimus;
2. Dalyvauti kuriant vidaus teisės aktų suvestinių redakcijų paieškos priemonę;  
3. Teikti teismams procesinius dokumentus ministerijos teisminėse bylose.
4. Rengti atsakymus (sprendimus) į fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, pareiškimus ir skundus.
 
Donatas Gailius Patarėjas  
1. Surinkti ir susisteminti informaciją apie ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams nustatytus nuolatinio arba ilgalaikio pobūdžio pavedimus, nenumatytus jų pareigybių aprašymuose, taip pat jų paskyrimą į komisijas, darbo grupes ar kitas kolegialias institucijas.
2. Pagal kompetenciją parengti teisės aktų projektus dėl Vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūros pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą pavyzdinę ministerijos administracijos struktūrą bei teisės aktų projektus dėl  Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybos sąlygų pakeitimo, įgyvendinant naują Vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūrą.
Jūratė Šafranovičienė Patarėja  
1. Įgyvendinant naują Valstybės tarnybos įstatymo redakciją Valstybės tarnautojų registre perregistruoti visas Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų pareigybes bei sutvarkyti tarnautojų perkėlimą į naujas pareigybes pritaikant jiems nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatytus pareiginės algos koeficientus.
2. Valstybės tarnautojų registre patikrinti  ir suvesti trūkstamus duomenis apie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis išsilavinimą.
3. Valstybės tarnautojų registre peržiūrėti įrašus apie valstybės tarnautojams paskirtus priedus už tarnybos stažą ir, esant poreikiui, šiuos duomenis aktualizuoti.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengti darbo sutarčių pakeitimus ir teisės aktų projektus dėl priskirtų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų tarnybos (darbo) eigos, veiklos bei kasmetinių atostogų suteikimo.
Aušrinė Valiūnienė Vyriausioji specialistė  
1. Iki 2020 m. vasario 1 d. parengti ir Valstybės tarnybos departamentui pateikti Vidaus reikalų ministerijos 2019 m. valstybės tarnautojų mokymo ataskaitą. 
2. Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupės veikloje rengiant/atnaujinant Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą.
3. Iki 2019 m. birželio 1 d. tiesioginiam vadovui pateikti pasiūlymų dėl Vidaus reikalų ministerijos personalo valdymo tobulinimo.
4. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. dalyvauti įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos personalo valdymo tobulinimo priemones.
Giedrė Kornijenkienė Vyriausioji specialistė  
1. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį gaunamų teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos   struktūrine parama, vertinimą skyriuje.
2. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu sutarčių, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama, projektų vertinimą.
3. Užtikrinti teisinių konsultacijų bei kitų išvadų teikimą teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama, rengimo ir tobulinimo klausimais.  
 
    Informacijos ir dokumentų valdymo skyrius
Ingrida Jeruslanovienė Vedėja
1.  Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti archyvinių  bylų (dokumentų) sutvarkymą (dėl bylų naikinimo paslaugos įsigijimo, įslaptintų bylų vertės ekspertizė, atrinkimas naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei specialiajai ekspertų komisijai ir kt.).
2. Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti teisės aktų projektų parengimą skyriaus veiklai užtikrinti.
3. Pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo sistemų optimizavimą, sukuriant vieningą veiklos procesų ir dokumentų valdymo sistemą.
 
Arvydas Kalpokas Patarėjas 1. Vykdyti ir užtikrinti archyvinių įslaptintų bylų (dokumentų) sutvarkymą (įvertinimas dėl bylų naikinimo paslaugos įsigijimo, įslaptintų bylų vertės ekspertizė, atrinkimas naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei ekspertų komisijai ir kt.).
 2. Koordinuoti ir rengti atitinkamų metų ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašų, bylų apyrašų sąrašų projektus, 2018 metų pažymos apie ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymo projektą, ministerijos dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo aktų projektus; suvesti bylų sudarymo suvestinius duomenis;
Koordinuoti ir rengti atitinkamų metų Vidaus reikalų ministerijos trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir iki 2020 m. gruodžio 31 d. pateikti derinti vidaus reikalų ministerijos Centrinei dokumentų ekspertų komisijai.
Vykdyti nutrauktų baudžiamųjų bylų, iškeltų iki 2003 m. gegužės 1 d., saugojimą ir atrinkimą naikinti.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix
4. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą į Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus archyvų fondą. 
Eglė Likienė Vyriausioji specialistė
1. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti skyriaus vadovui informaciją (analizę) apie  asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą Vidaus reikalų ministerijoje 2020 metais.
Per metų I-IV ketvirčius vykdyti asmenų prašymų ir skundų tvarkymo dokumentų valdymo sistemoje DocLogix stebėseną ir apie pastebėtus asmenų prašymų ir skundų tvarkymo pažeidimus informuoti atsakingus darbuotojus. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams tekti metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo klausimais. 
Vykdyti elektroniniu paštu gautų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą ir nukreipimą pagal kompetenciją.
2. Užtikrinti skyriuje dokumentų išsiuntimą pasinaudojant pašto paslaugomis.
3. Užtikrinti išvadų dėl investuotojo atitikties nacionalinio saugumo interesams išdavimą laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.
4. Atlikti Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų kataloge (PASIS) pakeitimus iki 2020 rugsėjo mėn.
5. Parengti vidaus reikalų ministro įsakymo dėl Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektą ir kitų teisės aktų projektus skyriaus veiklai užtikrinti.
 
Olga Mankuvienė Vyriausioji specialistė

 
1. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Atlikti ministerijos administracijos padaliniuose ir grupėse dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo analizę ir iki einamojo mėnesio 25 d. kartą per mėnesį (teikti apibendrintą informaciją). 
Nustatyta tvarka vykdyti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemos DocLogix veiklos priežiūrą, teikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo. 
2. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse.
3. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix nustatyta tvarka parengti 2021 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano ir 2021 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentų registrų sąrašo, 2020 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano papildymų sąrašų projektus, suderinus su Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisija, teikti derinti per Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemą DocLogix iki 2020 m. spalio 31 d. Lietuvos valstybės naujajam archyvui į Elektroninę archyvų informacinę sistemą. 
Parengti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams 2021 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano išrašus iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Tikrinti atitinkamų įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose  valdymo srityse įstaigų ir įmonių, neįtrauktų į archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą, 2021 metų dokumentacijos planų ir dokumentų registrų sąrašų, 2020 metų dokumentacijos planų papildymų sąrašų projektus ir teikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisijai iki 2020 m. gruodžio 15 d. 
4. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti ministerijos bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.
 Koordinuoti ir tvarkyti ministerijos 2018 m., 2019 m., 2020 m. dokumentus (bylas) ir 2018 m., 2019 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.
Rengti atitinkamų metų Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir iki 2020 m. gruodžio 14 d. pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisijai.
Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus metų trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą archyvuoti iki 2020 m. gruodžio 14 d.
5. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės administravimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.

Laima Vaišnoraitė Vyriausioji specialistė 1. Parengti 2018 m. veiklos nuolat saugomų bylų apyrašą elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir pateikti jį derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
 Parengti 2018 m. personalo valdymo ilgai saugomų bylų ir atleistų pareigūnų ir valstybės tarnautojų ilgai saugomų asmens bylų apyrašą, atleistų darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų asmens bylų apyrašą elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir pateikti juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
2. Atsižvelgiant į naujų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, įsigaliojimą, koreguoti ir parengti  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-391 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyvinių dokumentų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
3. Parengti elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) dokumentacijos planų suvestinę už 2019 m.
4. Atlikti Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų kataloge (PASIS) pakeitimus iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.
5. Koordinuoti ir tvarkyti 2019 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas dokumentų valdymo sistemoje DocLogix bei parengti apyrašus ir pateikti juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
Užtikrinti atitinkamų metų nuolat saugomų elektroninių dokumentų (bylų) perdavimą saugojimui Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
    Organizacinis skyrius
Joana Žiedelienė   Vedėja 

1.    Koordinuoti Regionų forumo ir kitų aukšto lygio renginių organizavimą.
2.    Formuoti organizacinę kultūrą koordinuojant vidinių ministerijos renginių organizavimą.
3.    Siūlyti naujas renginių organizavimo koncepcijas.
 
Ilona Smailienė Departamento direktorė
 

1. Užtikrinti, kad laiku būtų parengtas Vidaus reikalų ministerijos konsolidavimo grupės viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus. 
2. Užtikrinti finansinės atskaitomybės patikimumo kontrolę.
3. Laiku parengti 2021-2023 m. biudžeto projektą.
4. Pagal VRM Ekonomikos ir finansų departamento kompetenciją užtikrinti savalaikį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo 
5. Koordinuoti pasirengimą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio Vidaus reikalų ministerijoje  įdiegimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1252 ir pagal FM 2019-12-16 įsakymu Nr. 1K-386 patvirtintą grafiką.
 

Janina Seilienė Vyresnioji patarėja
1. Užtikrinti VRM 2021-2023 m. biudžeto projekto parengimą, informacijos apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestų sričių valstybės kapitalo investicijoms parengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais.
2. Pagal VRM Ekonomikos ir finansų departamento kompetenciją užtikrinti savalaikį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo 
3. VRM EFD kompetencijos klausimais tinkamai atstovauti VRM ir tarpžinybinėse darbo grupėse, komisijose, taip pat tinkamai atlikti vidaus reikalų ministro pavestus įgaliojimus už VRM. 
 
    Biudžeto ir finansų skyrius 
Ingrida Samulėnienė Vedėja
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patikslinimą, duomenų atnaujinimą Stebėjimo informacinėje sistemoje, Vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2020 m. programų sąmatų parengimą, suvestinių programų sąmatų sudarymą, patvirtinimą ir pateikimą nustatyta tvarka Finansų ministerijai, suderinus su Ministru Pirmininku – Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimą. 
2. Užtikrinti apibendrintos informacijos apie vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių įstaigų asignavimų poreikį 2021–2023 metams parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, informacijos dėl 2021 m. biudžeto projekto pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui. 
3. Organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos plano projekto rengimą (tikslinimą) teisės aktuose nustatyta tvarka, duomenų suvedimą (atnaujinimą) Stebėjimo informacinėje sistemoje, pagal kompetenciją dalyvauti tarpinstituciniuose pasitarimuose Strateginio valdymo sistemos ir biudžeto formavimo pertvarkos klausimais. 
4. Organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2021–2023 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų paskirstymo projekto parengimą, VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2021–2023 m. programų sąmatų projektų rengimą, suvestinių programų sąmatų projektų sudarymą, kitos su 2021–2023 m. valstybės biudžeto projekto rengimu susijusios informacijos parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms. 
5. Užtikrinti, kad mokėjimo paraiškos VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomų programų finansavimui būtų teikiamos Finansų ministerijai teisės aktuose nustatytais terminais, kontroliuoti informacijos apie vidaus reikalų ministro valdymo sričiai 2020 m. skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą parengimą, užtikrinti informacijos teikimą Seimo Audito komitetui vykdant pavedimą dėl valstybės biudžeto išlaidų kontrolės.
 
Zuzana Jurevičienė Vyriausioji specialistė
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, išanalizuoti VRM ir pavaldžių įstaigų pateiktas 2020 m. programų sąmatas, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (VBAM) sistemoje atlikti 2020 m. programų sąmatų detalizavimą, parengti ir pateikti Finansų ministerijai 2020 m. suvestines VRM programų sąmatas su skaičiavimais. 
2. Laiku parengti ir pateikti VRM Ekonomikos ir finansų departamento ir VRM vadovybei bei Finansų ministerijai duomenis dėl 2020 m. programų sąmatų patikslinimo ir kitą su VRM ir pavaldžių įstaigų finansavimu susijusią informaciją. 
3. Analizuoti VRM ir pavaldžioms įstaigoms patvirtintų asignavimų naudojimą pagal programas, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir rengti apibendrintą informaciją VRM vadovybei. 
4. Išanalizuoti VRM ir pavaldžių įstaigų parengtas 2021–2023 m. biudžeto projekto programų sąmatas su skaičiavimais, parengti suvestines VRM programų sąmatas su preliminariniais skaičiavimais ir pateikti Finansų ministerijai.
5. Laiku parengti ir pateikti Finansų ministerijai valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, programų sąmatų vykdymo ataskaitas ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją.
 
Sigitas Bargaila Patarėjas
1. Užtikrinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano (toliau – strateginis veiklos planas) parengimą per nustatytus terminus. 
2. Užtikrinti strateginio veiklos plano atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.
3. Užtikrinti vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių viešųjų įstaigų ir valstybės įmonės „Regitra“ strateginio planavimo dokumentų atitiktį strateginiame veiklos plane nustatytiems strateginiams tikslams, uždaviniams ir planuojamiems pasiekti rezultatams. 
4. Pagal kompetenciją dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos rengiamuose darbo grupių pasitarimuose rengiant Nacionalinės pažangos programos, Strateginio valdymo įstatymo, Strateginio valdymo metodikos ir kitus  susijusius teisės aktų projektus.
 
Darius Andriūnas  Vyriausiasis specialistas
1. Rengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos plano projektą teisės aktuose nustatyta tvarka. 
2. Rengti Vidaus reikalų ministerijos 2020 metų veiklos plano projektą ir organizuoti įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 metų veiklos planų projektų parengimą, teikti įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos metodinę pagalbą metų veiklos planų rengimo klausimais. 
3. Vykdyti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, rengti ketvirtines ataskaitas, vertinti rizikas dėl strateginio veiklos plano programų vertinimo kriterijų planinių reikšmių galimo nepasiekimo; stebėsenos duomenis per nustatytus terminus pateikti į Stebėsenos informacinę sistemą. 
4. Vykdyti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir kitų ilgos, vidutinės trukmės tarpinstitucinių planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina Vidaus reikalų ministerija ir (arba) vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, stebėseną ir kontrolę, užtikrinti kokybiškos informacijos pateikimą Stebėsenos informacinėje sistemoje per nustatytus terminus. 
5. Rengti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir Vidaus reikalų ministerijos (vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų grupės) metines veiklos ataskaitas.
 
Vilma Morkūnaitė Vyriausioji specialistė 
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu, parengti 2020 m. VRM vykdomų programų sąmatų išlaidų darbo užmokesčiui skaičiavimus, patikrinti atitinkamus pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomų programų skaičiavimus, parengti ir Finansų ministerijai pateikti VRM suvestinių programų sąmatų išlaidų darbo užmokesčiui skaičiavimus. 
2. Išanalizuoti VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitas apie išlaidų darbo užmokesčiui naudojimą per 2019 m., parengti suvestines VRM programų vykdymo (įskaitant pavaldžių įstaigų duomenis) ataskaitas ir pateikti Finansų ministerijai. 
3. Rengti vidaus reikalų ministro įsakymų ir VRM kanclerio potvarkių dėl darbo apmokėjimo projektus, pagal kompetenciją dalyvauti kitų teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčio klausimais, rengime. 
4. Rengti duomenis skelbimui VRM interneto svetainėje apie faktinį VRM darbuotojų skaičių ir jų vidutinį nustatytą (paskirtą) darbo užmokestį, periodiškai rengti kitą informaciją, susijusią su išlaidų darbo užmokesčiui planavimu ir naudojimu. 
5. Seimo Audito komitetui teikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą darbo užmokesčiui, atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant.
 
Aldona Mendelevičienė Vyriausioji specialistė  
1. Rengti (tikslinti) Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano finansines lenteles (2020–2022 m. tvirtinimui ir 2021–2023 m. projektui), atitinkamą informaciją suvesti (atnaujinti) Stebėjimo informacinėje sistemoje (SIS), kas ketvirtį SIS patikslinti 2020 metų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planinius ir patvirtinti faktinius panaudojimo duomenis.
2. Surinkti, išanalizuoti ir parengti suvestinę informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį 2021–2023 m. (įskaitant poreikį Europos Sąjungos fondų, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšoms), netęstinas programas (priemones), planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir kitą su lėšų planavimu susijusią informaciją.
3. Parengti ir laiku pateikti Vyriausybės kanceliarijai ir Finansų ministerijai teisės aktuose nustatytą apibendrintą vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigų informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimu.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2021–2023 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms limitų paskirstymo VRM ir pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms projektą, rengti kitą su 2021 m. valstybės biudžeto patvirtinimu susijusią apibendrintą informaciją.
5. Seimo Audito komitetui pateikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą išlaidoms (transportui, komandiruotėms ir kt.), atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant, rengti ketvirtines ataskaitas apie VRM ir pavaldžioms įstaigoms 2020 m. skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą programoms ir priemonėms vykdyti; dalyvauti pagal kompetenciją rengiant kitus su strateginiu planavimu ir biudžeto formavimu susijusius dokumentus.
 
    Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius 
Rita Rutkauskienė Vedėja 
1. Užtikrinti VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projekto parengimą, jo suderinimą ir pateikimą tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.
2. Užtikrinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą.
3. Užtikrinti valstybės įmonės ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininko/dalininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, teisės aktų, susijusių su vadovų darbo užmokesčio, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymu bei pelno paskirstymo tvirtinimu, ir kitų šių įmonių ir įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų pagal kompetenciją rengimą.
4. Užtikrinti informacijos apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių kapitalo investicijoms susisteminimą, analizę ir pateikimą 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2021 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka ir terminais. 
5. Užtikrinti vidaus reikalų ministro įsakymo, kuriuo tvirtinamas Vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų 2020 metų investicijų projektų ir priemonių (projektų), kurių finansavimas bus vykdomas iš asignavimų, skirtų turtui įsigyti, įgyvendinimo priemonių planas, parengimą, suderinimą ir pateikimą tvirtinti.
6. Užtikrinti 2021 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikio savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti, apskaičiavimą ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms funkcijoms atlikti paskirstymą pagal savivaldybes, pateikti šią informaciją 2021 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka ir terminais.
 
Giedrė Narkevičienė Vyriausioji specialistė  
1. Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymą, kuriuo tvirtinamas Vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų 2020 metų investicijų projektų įgyvendinimo priemonių planas.
2. Parengti, suderinti ir nustatyta tvarka pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų investicijų projektų, pradedamų finansuoti valstybės lėšomis 2020 metais, vertinimo kriterijų ir jų skaičiavimo aprašymų projektus.
3. Suvesti informaciją apie investicijų projektus į stebėsenos informacinę sistemą, skirtą strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai.
4. Parengti, susisteminti, išanalizuoti ir pateikti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2021 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka ir terminais.
5. Parengti ir 2021 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka ir terminai pateikti Finansų ministerijai valstybės kapitalo investicijų trijų metų limitų paskirstymą pagal vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir kitą su planuojamomis investicijomis susijusią informaciją.
6. Išnagrinėti investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų 2021 – 2023 metų programos projektą, kurie teikiami Investicijų projektų atrankos komisijai, įvertinti juos. 
7. Parengti ir pateikti ataskaitas apie investicijų panaudojimą Finansų ministerijai, Informacinės visuomenės plėtros komitetui teisės aktuose nustatyta tvarka ir Statistikos departamentui.    
 
Liudmila Rabikienė Vyriausioji specialistė  
1. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikiant pastabas bei pasiūlymus dėl pavestų teisės aktų, susijusių su 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų administravimu ir naudojimu, vertinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansavimo skyrimo ir (arba) finansavimo skyrimo pakeitimo iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų paramos lėšų
2. Surinkti, susisteminti ir pagal nustatytas formas parengti ataskaitas teikiamas Finansų ministerijai apie investicijų lėšų panaudojimą.
3. Išnagrinėti, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl įstaigų prie ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų bei valstybės įmonės teikiamų paslaugų kainų.
4. Apskaičiuoti (dalyvauti apskaičiuojant) 2021 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikį savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti, paskirstyti (organizuoti paskirstymą) valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms funkcijoms atlikti pagal savivaldybes ir pateikti šią informaciją 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano (toliau – 2021 m. biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka.
5. Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymo projektą dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytais terminais.
 
Aidas Miškinis  Vyriausiasis specialistas
1. Laiku ir kokybiškai atlikti visus būtinus veiksmus organizuojant VRM darbuotojų komandiruotes į užsienio šalis, parenkant optimalų maršrutą ir tinkamą viešbutį, užsakant oro uosto VIP zoną aukšto lygio delegacijoms, registruojant į skrydį ir organizuojant transportą į/iš oro uostą/o.
2. Vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras dėl aviabilietų, viešbučių ir medicininių išlaidų draudimo pirkimo, skelbiant varžymąsi, vertinant pasiūlymus ir paskelbiant laimėtoją.
3. Pagal kompetenciją užtikrinti VRM atstovų dalyvavimą Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiuose, sudarant delegacijas, rengiant ministro įsakymus ir užtikrinant akreditaciją.
4. Užtikrinti PVM sąskaitų faktūrų kartu su pirkimo dokumentais pateikimą Duomenų Valdymo Sistemoje (DVS).
 
Erika Giedraitienė Vyriausioji specialistė
1. Parengti einamųjų metų VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą, suderinti ir pateikti tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus. 
2. Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti nustatyta tvarka VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano pakeitimo projektus, įvertinti įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų pakeitimus. 
3. Atlikti VRM, įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo planų įvykdymo analizę ir teikti VRM kancleriui apibendrintą informaciją. 
4. Pagal kompetenciją išanalizuoti viešųjų įstaigų, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, išanalizuotą ir susistemintą informaciją apie veiklos ataskaitas pateikti Viešųjų įstaigų vadovų veiklos rezultatų vertinimo komisijai.  
5. Pagal kompetenciją rengti, dalyvauti rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su viešųjų įstaigų veikla, viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais. 
6. Dalyvauti atliekant 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas.
 
Dovilė Kaziūnienė Vyriausioji specialistė
1. Dalyvauti rengiant / vertinant ir (arba) teikti pastabas, pasiūlymus dėl pavestų teisės aktų, susijusių su Vidaus saugumo fondo ir Norvegijos finansinio mechanizmo projektais.
2. Vertinti paramos sutarčių projektus, skiriant finansavimą (arba keičiant jau sudarytas sutartis) iš Vidaus saugumo fondo.
3. Pagal kompetenciją rengti / dalyvauti rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su valstybės įmonės „Regitra“ veikla, jos vadovo darbo užmokesčio nustatymu, valdybos narių atlygio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais.
4. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir tvirtinant valstybės įmonės „Regitra“ 2021–2024 metų veiklos strategiją.
5. Išanalizuoti pateiktą audituotą valstybės įmonės „Regitra“ metinį finansinių ataskaitų rinkinį, parengti, suderinti bei pateikti tvirtinti ministro įsakymų projektus dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) patvirtinimo, turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo. 
 
    Buhalterinės apskaitos skyrius
Danė Vyšniauskienė Vedėja 
1. Užtikrinti savalaikį 2019 m. Vidaus reikalų ministerijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenų pateikimą  Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).  
2. Užtikrinti ministerijos tarpinių ir metinio finansinių ataskaitų  rinkinių parengimą pagal VSAFAS.
3. Priimti iš pavaldžių įstaigų metines finansinės atskaitomybės formas bei jų pagrindu sudarytą  2019 m. konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį pateikti Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei.
4. Organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai. 
5. Užtikrinti teisingą ir savalaikį asmenims dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimą, mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu, paskaičiavimą ir sumokėjimą.  
 
Laura Ragelytė Vyriausioji specialistė
1. Per einamuosius metus pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su VSF, Norvegijos finansinės paramos ir Europos ekonominės erdvės, ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos administravimu, bei dėl kitų teisės aktų projektų, susijusių su apskaitos ir apmokėjimo klausimais.
2. Nagrinėti sprendimų dėl ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo projektus, sprendimų dėl ES lėšų padengimo valstybės biudžeto lėšomis ar bendrojo finansavimo lėšų nurašymo projektus.
3. Rengti ministerijos lėšų inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, patikrinti gautus inventorizacijos aprašus–sutikrinimo žiniaraščius, rengti pažymas dėl inventorizacijos duomenų atitikties buhalterinės apskaitos duomenims.
4. Teisingai įvesti duomenis į buhalterinės apskaitos programą ministerijos ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui.
5. Per nustatytus terminus derinti sutarčių, apmokamų iš ES ir kitos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, projektus, tikrinti pateiktus apmokėjimui dokumentus iš valstybės biudžeto, ES ir kitos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų.
 
Gražina Šliachtovič Vyriausioji specialistė
1. Suderinti 2019 m. Vidaus reikalų ministerijos tarpusavio operacijų informaciją su kitais viešojo sektoriaus subjektais Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), pateikti papildomą eliminavimo informaciją.
2. Pateikti 2019 m. ministerijos finansinių ataskaitų rinkinio ir nuosavybės dalių duomenis VSAKIS.
3. Parengti 2019 m. Vidaus reikalų ministerijos metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį trečiame konsolidavimo lygyje ir jį pateikti VSAKIS.
4. Tikrinti ETBT programų apmokėjimui pateiktus dokumentus, nustatytais terminais rengti ataskaitas apie atliktus mokėjimus ir grąžintas lėšas, tikrinti RPD pateiktas ataskaitas dėl bendrojo finansavimo lėšų nurašymo ir panaudotų per laikotarpį lėšų įvertinimo ataskaitas, pagal jas rengti buhalterines pažymas dėl lėšų pripažinimo finansavimo sąnaudomis arba perduotu finansavimu.
5. Tikrinti EKP programos apmokėjimui pateiktus dokumentus, nustatytais terminais rengti ataskaitas apie atliktus mokėjimus ir grąžintas lėšas, tikrinti RPD pateiktas ataskaitas dėl panaudotų per laikotarpį lėšų įvertinimo ataskaitas, pagal jas rengti buhalterines pažymas dėl lėšų pripažinimo finansavimo sąnaudomis arba perduotu finansavimu.
 
Rasa Remeikaitė Vyriausioji specialistė
1. Išnagrinėti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Vidaus saugumo fondo programos projektų paramos sutarčių projektų.
2. Patikrinti laiku ir pateikti apmokėjimui Vidaus saugumo fondo programos apmokėjimui pateiktus dokumentus dėl Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo.
3. Patikrinti pateiktas išvadas dėl išlaidų tinkamumo finansuoti Vidaus saugumo fondo lėšomis ir surašyti buhalterines pažymas dėl finansavimo sumų perdavimo arba panaudotų ir pripažintų tinkamomis Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nurašymo. 
4. Parengti laiku ataskaitas apie atliktus mokėjimus, pateikti jas VRM Regioninės politikos departamentui ir Centrinei projektų valdymo agentūrai, informaciją apie atliktus mokėjimus suvesti į VSFIS.
5. Per einamuosius metus tikrinti ir teikti tvirtinimui patikrintas komandiruočių avansines apyskaitas.
 
Lina Šemetulskytė Direktorė

1. Užtikrinti, kad visi projektai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5, 7, 8 ir 10 prioritetus būtų įtraukti į projektų sąrašus. 
2. Užtikrinti, kad projektų vykdymui būtų paskirstytos visos suplanuotos bendradarbiavimo per sieną programų, kurioms vadovauja Vidaus reikalų ministerija, lėšos.
3. Užtikrinti pasirengimą administruoti Vidaus saugumo fondą 2021–2027 m. (VSF), Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP).
4. Optimizuoti Regioninės politikos departamento veiklą.
 
     
    Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyrius
Mindaugas Kauzonas Patarėjas


1. Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5, 7 ir 8 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą ir planuojamų investicijų efektyvumą.
2. Užtikrinti tinkamą priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimą.
3. Užtikrinti savalaikį informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5, 7, 8 prioritetų konkrečių uždavinių įgyvendinimą už 2019 m., už kurių administravimą atsakinga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

Jelena Podymova Vyriausioji specialistė


1. Vertinti projektinių pasiūlymų dėl valstybės projektų įgyvendinimo atitikimą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams ir kartu pateiktų investicijų projektų atitikimą Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatoms. 
2. Rengti Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planus.
3. Dalyvauti rengiant 2021 m. valstybės biudžeto finansinių rodiklių projektą, prognozuojant 2021 m., 2022 m. ir 2023 m. valstybės biudžeto apimtis, skirstant numatomus asignavimus pagal finansavimo šaltinius, funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pagal priemones, rengiant programų sąmatas.

Giedrė Andriuškevičė Vyriausioji specialistė
1. Vertinti projektinių pasiūlymų dėl valstybės projektų įgyvendinimo atitikimą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams ir kartu pateiktų investicijų projektų atitikimą Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatoms.
2. Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą
3. Rengti sprendimų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1 ir 8.2.1 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo ir (ar) papildomo finansavimo projektus.
 
Jonas Skarulskis Vyriausiasis specialistas
1. Koordinuoti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą.
2. Derinti tiesioginio vadovo pavestus regionų plėtros planų pakeitimus.
3. Rengti ir teikti informaciją apie stebėsenos rodiklių suplanavimą ir pasiekimą regionuose.
 
Laimonas Gailius Patarėjas


1. Užtikrinti, kad visi projektai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 ir 10 prioritetus būtų įtraukti į projektų sąrašus.
2. Užtikrinti, kad metinės ataskaitos Europos Komisijai projektas būtų parengtas laiku.
3. Parengti pasiūlymus 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektams, Lietuvos Respublikos strateginiams dokumentams, reglamentuojantiems ES struktūrinių fondų administravimą.

Vita Neimantaitė Vyriausioji specialistė

 

1. Parengti Regioninės politikos departamento (toliau – Departamentas) darbuotojų mokymų planą. 
2. Parengti Departamento rizikos veiksnių sąrašo projektą.
3.Parengti ir pateikti informaciją apie stebėsenos rodiklių suplanavimą ir pasiekimą regionuose.
 
Vilma Verkauskienė Vvyriausioji specialistė 


1. Parengti ir su skyriaus vedėju suderinti kuruojamų 10 prioriteto priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimo projektus.
2. Įvertinti vidaus reikalų ministerijai pateiktus projektinius pasiūlymus, investicijų projektus, prašymus dėl papildomo finansavimo skyrimo.

Vytautas Strazdas Vyriausiasis specialistas
1. Atlikti skyriaus vedėjo(os) paskirtų miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimą. 
2. Administruoti interneto tinklalapį www.miestobendruomene.lt, skyrių vedėjų nurodymu rengti pranešimus minėtam tinklalapiui.
 
   
Vidaus saugumo fondo skyrius
Rasa Butkienė Skyriaus vedėja
 

1. Pasirengti administruoti Vidaus saugumo fondą 2021-2027 m., Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą.    
2. Užtikrinti ir koordinuoti tinkamą nacionalinės Vidaus saugumo fondo (VSF) 2014–2020 m. programos įgyvendinimą.
3. Užtikrinti VSF valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimą, įgyvendinant VSF 2014–2020 m. laikotarpio atsakingai institucijai priskirtas funkcijas.

Dalia Trinkūnienė Patarėja
 
1. Parengti Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) programos 2019 m. įgyvendinimo ataskaitą.
2. Parengti VSF programos 2020 m. metinių sąskaitų ataskaitą.
3. Organizuoti VSF stebėsenos komiteto posėdžius (posėdžio medžiagos ir protokolo projekto parengimas).
4. Pasirengti administruoti Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP) 2021–2027 m.
 
Violeta Plotnikovienė Patarėja
 
1. Rengti ir teikti tvirtinimui Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir įsakymo dėl  VSF stebėsenos komiteto sudarymo pakeitimus.
2. Vykdyti paskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą.
3. Pasirengti administruoti VSF, Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP) 2021–2027 m.
 
    Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius
Deimantė Jankūnaitė Skyriaus vedėja
1. Atstovauti ministeriją dėl 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programų (toliau – ETBT programos) ir Europos kaimynystės bendradarbiavimo per sieną programų  (toliau – EKP) įgyvendinimo klausimų ir viešinti informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
2. Dalyvauti, parengti / pateikti nuomonę, informaciją, reikalingus dokumentus ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis dėl bendradarbiavimo programų po 2020 m. programavimo. 
3. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos strateginiame plane numatytų rodiklių, susijusių su ETBT ir EKP programų administravimu, pasiekimą.
4. Organizuoti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
 
Diana Paukštienė Vyriausioji specialistė


1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau - programos) stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.
2. Teikti reikalingą informaciją, pastabas ir siūlymus pateiktiems nagrinėti programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
3. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, o taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti. 

Renata Stambrauskė  Vyriausioji specialistė


1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau – programos) komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose; organizuoti su priskirtomis programomis susijusius Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto posėdžius; pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą; sumokėti Lietuvos įnašą į programų techninės pagalbos biudžetą. 
2. Laiku patikrinti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją ir dokumentus dėl pasirinkto projekto tikrintojo ir parengti pritarimus dėl pasirinkto projekto tikrintojo. Rengti informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius dėl tikrintojo atrankos procedūros ir reikalavimų, bei teikti informaciją jų pasirinktiems tikrintojams programų įgyvendinimo klausimais. 
3. Pateikti reikalingą informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius apie bendrojo finansavimo lėšų gavimo galimybę ir procedūras, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti, avansinių ir (arba) galutinių mokėjimo prašymus, parengti atitinkamus sprendimus. 
4. Esant poreikiui patikrinti Lietuvos juridinių asmenų, nurodytų projektų paraiškose kaip projektų partneriai, statuso ir programos dokumentų reikalavimų, keliamų pagrindiniam projekto partneriui arba projekto partneriui, atitiktį ir teikti išvadas programą įgyvendinančioms institucijoms. Suteikti informaciją ir (arba) konsultuoti Lietuvos juridiniams asmenims dėl atitikties statuso ir programos dokumentų reikalavimams. 
5. Parengti Lietuvos partnerių įgyvendinamų projektų, kurių tais metais įgyvendinimo trukmė bus įpusėta, rizikos analizę, pagal kurią parengti preliminarius metinius tikrinimų vietoje planus. Pagal patvirtintus preliminarius metinius planus atlikti projektų Lietuvos partnerių vykdomų projektų tikrinimus vietoje (užtikrinti visos ir savalaikės informacijos apie planuojamus tikrinimus vietoje pateikimą, tikrinimo vietoje atlikimą ir patikros lapo išsamų užpildymą, išvados parengimą, suderinimą su tikrintu subjektu ir pateikimą pasirašymui, 2020 m. tikrintų subjektų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra).

Irina Bieliauskienė Vyriausioji specialistė
1. Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną  programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – EKP programos), įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
2. Peržiūrėti ir inicijuoti teisės aktų ir procedūrinių dokumentų aktualius keitimus, reikalingus užtikrinti EKP programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, efektyvų valdymo ir kontrolės sistemų veikimą.
3. Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą.
4. Dalyvauti atliekant 2021-2027 m. EKP programų programavimo veiklas.
 
Aistė Smetonienė Vyriausioji specialistė 


1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.
2. Pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti administruojamų programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
3. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, o taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti.

Aušra Jankauskienė Vyriausioji specialistė


1.  Tobulinti 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
2.  Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
3.  Dalyvauti priskirtų administruoti programų stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

Edita Mickutė Paramos administravimo specialistė
1. Rengti, dalyvauti rengime ir pateikti pastabas ir pasiūlymus programos įgyvendinimo dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programos įgyvendinimo eigą.
2. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl bendrojo finansavimo tvarkos, parengti sutartis dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo.
3. Nagrinėti atitinkamos programos paraiškas vadovaujančiajai institucijai.
 
Arnoldas Silius  Vedėjas 
 
 1. Organizuoti VRM pavaldžių įstaigų asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, pasitarimą (konsultavimą) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir antikorupcinės aplinkos kūrimo klausimais.
2. Organizuoti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
3. Organizuoti asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą, taip pat tarnybinių patikrinimų, tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimą
4. Organizuoti vienodos tarnybinių patikrinimų (tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės tyrimų) atlikimo praktikos formavimą
5. Organizuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kovos su korupcija 2019-2021 metų programos bei šios programos įgyvendinimo priemonių plano parengimą
6. Organizuoti VRM viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo, kuriuo būtų užtikrintas viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimas VRM, projekto parengimą.
 
Ilona Bondzinskaitė Patarėja
1. Tinkamai atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, tarnybinius patikrinimus dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, tarp jų ir vidaus reikalų ministro skiriamų, tarnybinių nusižengimų bei kitų vidaus reikalų ministro skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
2. Užtikrinti tinkamą ministerijos atstovavimą teisminėse institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais tarnybinių nusižengimų tyrimais ar tarnybiniais patikrinimais, vidaus reikalų sistemoje atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų objektyvumo ir pagrįstumo vertinimu, šio valstybės tarnautojo parengtomis išvadomis dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo; 
3. Tinkamai atlikti TVŪD prie VRM vykdomų viešųjų pirkimų stebėseną;
4. Tinkamai atlikti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 
5. Tinkamai ir laiku atlikti įstaigose prie VRM tarnybinių patikrinimų išvadų pagrįstumo analizę ir jos pagrindu, esant poreikiui, parengti metodines rekomendacijas.
 
Jurgita Zacharienė Patarėja
1. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-431 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, pakeitimo projektą, kurio tikslas – papildyti planą naujomis priemonėmis, kurių dauguma sudarytų iš VRM pavaldžių įstaigų nustatytų korupcijos rizikos veiksnių, bei patikslinti kai kurias priemonių plano nuostatas.
2. Parengti: 1) Vidaus reikalų ministerijos tarnybinės etikos kodekso, 2) vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl vidaus reikalų ministerijos tarnybinės etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo ir 3) Vidaus reikalų ministerijos tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento projektus.
3. Užtikrinti tinkamą korupcijos pasireiškimo tikimybės ministerijos veiklos srityje nustatymą ir motyvuotą išvadą dėl VRM ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelės korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
4. Tinkamai atlikti VRM ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
 
Živilė Mečkauskienė Patarėja
1. Tinkamai atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, tarnybinius patikrinimus dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, tarp jų ir vidaus reikalų ministro skiriamų, tarnybinių nusižengimų bei kitų vidaus reikalų ministro skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
2. Užtikrinti tinkamą ministerijos atstovavimą teisminėse institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais tarnybinių nusižengimų tyrimais ar tarnybiniais patikrinimais, vidaus reikalų sistemoje atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų objektyvumo ir pagrįstumo vertinimu, šio valstybės tarnautojo parengtomis išvadomis dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo.
3. Tinkamai atlikti TVŪD prie VRM vykdomų viešųjų pirkimų stebėseną.
4. Tinkamai atlikti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
5. Pagal vidaus reikalų ministro 2017-05-25 pavedimą Nr. 1VPR-16 parengti VRM ir įstaigų prie VRM, taip pat valstybės įmonės „Regitra“ atliktų viešųjų pirkimų per 2019 m. analizę ir iki 2020-05-31 pateikti analizės ataskaitą.
 
Rasa Rybakovienė   Vedėja 
1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos planą, vadovaujantis vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoti (rengti pavedimus, tvirtinti vidaus auditų planus ir programas) ir prižiūrėti (atlikti vidaus auditorių darbo priežiūrą ir vidaus auditorių darbo dokumentų ir auditų ataskaitų projektų peržiūrą) vidaus auditus.
2. Organizuoti (rengti pavedimus) ir prižiūrėti (atlikti darbo dokumentų ir pažymų projektų peržiūrą) vidaus audi ir ES programų auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą.
3. Užtikrinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai, taip pat užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą dalyvaujant kitų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. programų įgyvendinime ir nustatyta tvarka atsiskaityti programų audito institucijoms.
4. Užtikrinti Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.
5. Užtikrinti 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijų įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.
 
Aistė Konarskienė  Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė) 


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Vaida Ananeva Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Jelena Buiko Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Albinas Rukavičius  Vidaus auditorius (patarėjas) 


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Almantas Brilius Vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas)   
1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.
 
Rima Dvylytė  Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Gražina Vapšienė  Vidaus auditorė (vyresnioji specialistė)


1. Pagal Vidaus reikalų ministerijoje nustatytą tvarką tvarkyti VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentus bei rengti informacinio ir organizacinio pobūdžio dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, kontroliuoti visų Skyriuje rengiamų dokumentų atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms.
2. Pagal nustatytą tvarką suformuoti Skyriaus dokumentų bylas ir užtikrinti jų laikymą teisės aktų nustatyta tvarka bei kontroliuoti jų naudojimą Skyriuje. 
3. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
4. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
5. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Gintarė Sidaugienė Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)
1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-13