Regionų plėtra

Nacionalinė regioninė politika – tai viešosios politikos dalis, valstybės institucijų ir kitų subjektų tikslinė veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis valstybės regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti regionų socialinius ir ekonominius skirtumus bei išsivystymo netolygumus pačiuose regionuose, skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą.

Nacionalinės regioninės politikos prioritetai laikotarpiui iki 2020 metų yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 patvirtintoje 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje.

Planuodama ir įgyvendindama nacionalinės regioninės politikos priemones Vyriausybė ir Vidaus reikalų ministerija siekia darnaus visų šalies teritorijų vystymo. Pagrindinės investicijos yra nukreipiamos į urbanistinius centrus (tikslinėmis teritorijomis pripažintus mažus ir vidutinius miestus, 1–6 tūkst. gyventojų turinčius miestelius ir kaimus bei didžiųjų miestų dalis).

Investicijomis į mažus ir vidutinius miestus, ypač esančius atokesniuose regionuose, siekiama užtikrinti kokybišką, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką, būtiną sprendžiant demografines problemas, išlaikant kvalifikuotą darbo jėgą (užtikrinančią bazinių ekonomikos sektorių vystymo galimybes ateityje) ir išnaudojant miestų traukos centrų potencialą investicinės aplinkos gerėjimui ir naujų darbo vietų kūrimui (pritaikant esamas ar kuriant naujas miestų viešąsias erdves), gerinant šių miestų ir aplinkinių teritorijų gyventojų judumo galimybes. Investuojant į miestelius ir kaimus siekiama kompleksiškai atnaujinti jų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą, naudoti jų socialinį, kultūrinį ir gamtinį potencialą darniai gyvenamosios aplinkos plėtrai bei gyvybingumui palaikyti.  Investicijomis didžiuosiuose miestuose pirmiausia siekiama aktyvinti juose vykstančią ekonominę veiklą, pertvarkant miestų teritorijas (konversija), gerinant jose gyvenamosios aplinkos kokybę, gyvenimo sąlygas ir pasiekiamumą, taip gerinant užimtumo galimybes visoje metropolinėje zonoje ir regione.

Regioninė politika savo esme reikalauja integruoto požiūrio.  Būtina suderinti įvairiuose sektoriuose vykdomas politikas ir jas formuojančių ministerijų veiksmus. Taip pat svarbu suderinti interesų grupių – valdžios, bendruomenės, verslo – veiksmus taip, kad šios grupės, atsižvelgdamos į konkrečių teritorijų poreikius ir galimybes, rastų ir kartu spręstų bendrus uždavinius. Tam naudojamas integruotų teritorinių investicijų (ITI) metodas, kurį parengė VRM ir kuris įtvirtintas Partnerystės sutartyje – pagrindiniame ES finansinės paramos Lietuvai dokumente.

Naudojant ITI metodą parengtos, su ministerijomis suderintos ir vidaus reikalų ministro patvirtintos integruotos teritorijų vystymo  programos įgyvendinamos dešimtyje šalies regionų ir 5 didžiausiuose šalies miestuose.

Papildoma parama regionų vystymuisi skiriama ir pagal Europos Sąjungos remiamas teritorinio bendradarbiavimo programas bei Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemas.

Daugiau informacijos galima rasti: http://www.nrp.vrm.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-12