BDAR
gdpr

Viešasis administravimas

Vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką viešojo administravimo srityje bei organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šios politikos  įgyvendinimą.

Remiantis Viešojo administravimo įstatymu, viešojo administravimo įgaliojimai suteikiami:

 • kolegialioms ar vienasmenėms valstybės ar savivaldybių institucijoms, biudžetinėms įstaigoms, turinčioms ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybei atskaitingų biudžetinių įstaigų, įstaigų prie ministerijų, Seimui atskaitingų biudžetinių įstaigų organizacinę formą, Lietuvos bankui, Lietuvos kariuomenei ir savivaldybių administracijoms– visose Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje nurodytose viešojo administravimo srityse.
 • viešosios įstaigoms, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė – administracinių sprendimų priėmimo, administracinių paslaugų teikimo, teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros srityse.
 • valstybės ir savivaldybių įmonėms – administracinių sprendimų priėmimo, administracinių paslaugų teikimo srityse;
 • regionų plėtros taryboms – administracinio reglamentavimo, administracinių sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo administravimo srityse;
 • asociacijoms, kurios veikia pagal atskirus jų veiklą reglamentuojančius įstatymus – visose Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje nurodytose viešojo administravimo srityse;
 • asociacijoms (išskyrus asociacijas, kurios veikia pagal atskirus jų veiklą reglamentuojančius įstatymus) – administracinių sprendimų priėmimo, administracinių paslaugų teikimo, teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros srityse;
 • įstatymų nustatytą specialų statusą turintiems fiziniams asmenims – administracinių sprendimų priėmimo, administracinių paslaugų teikimo, teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros srityse.

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

Viešojo administravimo sritys:

 • administracinis reglamentavimas -  viešojo administravimo subjektų veikla rengiant įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir priimant norminius administracinius aktus;
 • administracinių sprendimų priėmimas - viešojo administravimo subjektų veikla rengiant įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir priimant norminius administracinius aktus;
 • administracinių paslaugų teikimas  - Viešojo administravimo įstatymo nurodyta viešojo administravimo subjekto veikla, susijusi su dokumentų išdavimu ar informacijos teikimu;
 • teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra;
 • viešųjų paslaugų teikimo administravimas - įstatymų nustatyta tvarka atliekama viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir tvarką, išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas, steigiant atitinkamos formos juridinius asmenis arba parenkant kitus asmenis, teiksiančius viešąsias paslaugas, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra.

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

Administracinės paslaugos yra :

 • Paslaugos susijusios su teisės aktų nustatytų dokumentų, kurių turėjimas patvirtina viešojo administravimo subjekto suteikiamos teisės įgijimą, išdavimu;              
 • Paslaugos susijusios su viešojo administravimo subjekto veiksmai išduodant teisės aktų nustatytus dokumentus su valstybės registruose, valstybės informacinėse sistemose, archyvuose ar paties viešojo administravimo subjekto turima informacija;
 • Paslaugos susijusios su teisės aktų nustatytų ir asmenų privalomai viešojo administravimo subjektams teikiamų dokumentų ar informacijos priėmimas;  
 • Paslaugos susijusios su teisės aktų nustatytos informacijos registravimas valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose asmens prašymu.

 

2022-05-01 administracinių paslaugų ir jas teikiančių viešojo administravimo subjektų sąrašas

Daugiau informacijos apie viešojo administravimo subjektų teikiamas administracines paslaugas

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

Viešosios  paslaugos -  pagal įstatymų ir (ar) viešojo administravimo subjektų nustatytus reikalavimus vykdoma šių subjektų prižiūrima veikla, kuria sukuriama valstybės ar savivaldybių garantuojama ir visuomenės nariams vienodai prieinama nauda.

 

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas – įstatymų nustatyta tvarka atliekama viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir tvarką, išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas, steigiant atitinkamos formos juridinius asmenis arba parenkant kitus asmenis, teiksiančius viešąsias paslaugas, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra.

 

Informacija apie viešojo administravimo subjektų administruojamas viešąsias paslaugas rengiama.

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų tinklą sudaro:

 • Centrinis bankas
 • 2 794 biudžetinės įstaigos, kurių steigėjas yra valstybė arba savivaldybės (2022-01-20)
 • 18 valstybės įmonių (2022-01-20)
 • 69 akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose akcininko teisėmis dalyvauja valstybė (2022-05-13)
 • 21 Savivaldybės įmonė (2022-01-20)
 • 350 viešųjų įstaigų, kuriose savininko ar dalininko teisėmis dalyvauja savivaldybės (2022-05-20)
 • 253 uždarosios akcinės bendrovės, kuriose akcininko teisėmis dalyvauja savivaldybės (2022-05-20)

 

VĮ „Registrų centras“ atviri duomenys:

VšĮ „valdymo koordinavimo centras atviri duomenys 2022-05-13 apie valstybės valdomas įmones

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

Viešojo administravimo srities problemoms spręsti skirta pažangos priemonės:

 • Vykdyti viešojo valdymo struktūros reformą, siekiant optimalios viešųjų funkcijų apimties ir racionalaus viešųjų funkcijų paskirstymo tarp valstybinių ir vietos valdžios institucijų
 • Tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą ir viešųjų paslaugų teikimą.

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

EIPA buvo įkurta 1981 m. Mastrichte įvykusios pirmosios Europos Vadovų Tarybos proga kaip savarankiškas pelno nesiekiantis fondas.

EIPA pagrindinė misija – suteikti gilių įžvalgų ir praktinių žinių apie ES politiką visiems su ES viešaisiais reikalais susijusiems specialistams, siekiant pagrindinio tikslo toliau tobulinti jų įgūdžius ir gebėjimus veiksmingai valdyti nacionalinės politikos formavimą ES kontekste.

EIPA veiklą remia 22 ES valstybės narės ir Europos Komisija.

Būstinė Mastrichte (Nyderlandai), padalinys Liuksemburge.

Lietuva prie EIPA prisijungė 2006 m. gegužės 29d. pasirašant susitarimą tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir EIPA dėl bendradarbiavimo ir finansinės paramos, išreiškiant norą prisidėti prie EIPA veiklos mokymų, tyrimų, konsultavimo ir publikavimo srityse.

EIPA ekspertinė veikla ir mokymai:

 • Efektyvus viešasis administravimas ES: kokybės vadyba, bendrasis vertinimo modelis (BVM), duomenų apsauga, žmogiškieji ištekliai ir nauji darbo metodai.
 • Geresnis valdymas ES: sprendimų rengimas ir priėmimas, poveikio vertinimas, įtraukties ir dalyvavimo formos.
 • Viešųjų finansų valdymas ES: sukčiavimo prevencija, auditas, viešieji pirkimai, projektų valdymas.
 • Bendroji ES politika: klimatas ir aplinka, skaitmeninimas, valstybės pagalba, socialinė įtrauktis, ekonomikos valdymas / ES semestras
 • ES pasaulyje: išorės politika, plėtra ir kaimynystė, saugumas.

 

Nuorodos:

EIPA internetinis puslapis:        https://www.eipa.eu/

EIPA mokymai 2022       :         https://www.eipa.eu/courses/

EIPA tyrimai ir publikacijos:      https://www.eipa.eu/publications/

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-25