BDAR

Viešasis administravimas

Viešasis administravimas apibrėžiamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
Pagrindinis viešąjį administravimą reglamentuojantis teisės aktas - Viešojo administravimo įstatymas. Vienas iš svarbiausių jo tikslų – sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Atsižvelgiant į tai, jame yra apibrėžti viešojo administravimo subjektai ir jų sistema, jų veiklos principai, nustatyti administracinio reglamentavimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo bei institucijų vidaus administravimo pagrindai, taip pat viešojo administravimo subjektų veiksmai nagrinėjant asmenų skundus.

Vidaus reikalų ministerijos vienas iš veiklos tikslų yra formuoti valstybės politiką viešojo administravimo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. Jo siekiant:

  • rengiami įstatymų ir kitų teisės aktų projektai dėl viešojo administravimo subjektų sistemos, administracinio reglamentavimo, administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo ir viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo tobulinimo;
  • koordinuojamas viešųjų paslaugų teikimo asmenims administravimo politikos įgyvendinimas;
  • koordinuojamas Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros procesas; 
  • formuojama kokybės vadybos politika viešajame administravime; analizuojama ir vertinama  ES valstybių narių ir kitų šalių patirtis ir rengiami pasiūlymai dėl gerosios patirties panaudojimo viešojo administravimo srityje;
  • formuojama administracinės naštos piliečiams mažinimo politika.

Formuojant politiką viešojo administravimo srityje ir siekiant užtikrinti nuoseklų ir kryptingą viešojo administravimo tobulinimo procesą didelis dėmesys skiriamas:

  • viešojo administravimo sistemos tobulinimui. Įgyvendinant Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo gaires, kurioms Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 2016 m. rugpjūčio 11 d. pasitarime (protokolo Nr. 47, 3 klausimas), vykdomos priemonės, kurios apima viešojo administravimo sistemos sandaros modernizavimą, racionalesnį viešojo administravimo subjektų funkcijų paskirstymą ir efektyvesnį valstybės biudžeto lėšų naudojimą. Taikant 2011 m. parengtą Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros metodiką, surenkami įrodymai, kuriais remiamasi priimant sprendimus dėl šių institucijų kompetencijos ir funkcijų paskirstymo, veiklos organizavimo ir finansavimo. Vidaus reikalų ministerija koordinuoja šį procesą valstybės lygiu. 2012 m. parengus Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programą apibrėžtos pagrindinės viešojo valdymo tobulinimo kryptys ir laukiami rezultatai 2012–2020 metais. Šios programos nuostatos yra orientuotos į svarbiausių viešojo valdymo procesų – viešosios politikos nustatymo, formavimo ir jos įgyvendinimo – tobulinimą. Programoje keliamas siekis – sukurti tokią viešojo valdymo kokybę, kad viešojo administravimo institucijos ir įstaigos veiktų atvirai ir atsakingai, efektyviai naudotų mokesčių mokėtojų pinigus, priimtų ir įgyvendintų tokius sprendimus ir teiktų tokios kokybės paslaugas, kokių žmonėms labiausiai reikia. Konkrečios priemonės ir veiksmai minėtos programos keliamiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti numatyti šios programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plane.
  • viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės gerinimui ir administracinės naštos piliečiams mažinimui. Įgyvendinamos priemonės, kuriomis siekiama didinti asmenų, besikreipiančių į viešojo administravimo institucijas ir įstaigas, aptarnavimo kokybę taikant vieno langelio principą ir mažinti administracinę naštą. 2007 m. naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymas aiškiau apibrėžė asmenų teises ir pareigas jų santykiuose su viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, o svarbiausia paskatino institucijas pakeisti ankstesnį požiūrį į konstitucinę prievolę „tarnauti žmonėms“ ir taikyti efektyvesnes šios prievolės vykdymo formas, tokias, kaip „vieno langelio“ principas. Juo privalo vadovautis visų viešojo administravimo institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, aptarnaudami asmenis ir nagrinėdami jų prašymus, kartu laikydamiesi ir kitų Europos administracinėje erdvėje pripažintų demokratiško administravimo principų: įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo ir subsidiarumo. 2007 m. parengtose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse buvo reglamentuotas asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose. 2009 m. parengtame Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos apraše, nustatyti bendrieji reikalavimai dėl administracinių paslaugų identifikavimo, grupavimo, šių paslaugos teikimo aprašymo struktūros ir aprašymo rengimo. 2009 m. parengta Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika padeda viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms matuoti piliečių pasitenkinimą administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis. 2011 m. parengta Administracinės naštos piliečiams nustatymo ir įvertinimo metodika, leidžia viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms, nustatyti ir įvertinti administracinę naštą piliečiams, palyginti šios naštos dydžio kitimą ir priimti sprendimus dėl jos mažinimo.
  • viešojo administravimo kokybės vadybos iniciatyvų skatinimui.  Įgyvendinamos priemonės, kuriomis viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms nuolat pristatoma ES ir nacionalinė geroji patirtis, skatinamos kokybės vadybos metodų diegimo ir piliečių aptarnavimo gerinimo naujovės. Nuo 2005 m. vykdoma gerosios patirties pavyzdžių iš Lietuvos viešojo sektoriaus srities atranka ir organizuojamos Kokybės ir Bendrojo vertinimo modelio konferencijos. Tai didina informacijos apie kokybės vadybos iniciatyvas sklaidą. Nuo 2007 m. atliekami kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tyrimai. Jų rezultatai naudojami formuojant kokybės vadybos politiką viešajame administravime. Nuolat atnaujinama Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainė http://vakokybe.vrm.lt/. Joje pateikiama minėta ir kita aktuali informacija apie kokybės vadybos iniciatyvas tiek Lietuvoje tiek ES valstybėse narėse.        

Visomis šiomis priemonėmis siekiama kurti skaidrią, efektyvią, į rezultatus orientuotą viešojo administravimo sistemą, tenkinančią piliečių poreikius ir lūkesčius.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-27