BDAR

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas

2020 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai 

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Mes esame“
Vilniaus pataisos namų projektas „Rizikos įvertinimas – rizikos valdymas“
Viešosios įstaigos „Integracijos centras“ projektas „Climb Over“
Panevėžio pataisos namų projektas „Padėkime vieni kitiems būti sveikesniems“
Viešoji įstaiga „Prirašytos rankos“ projektas „Nenurašyk žmogaus – savanoriauk pataisos namuose“
Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus projektas „Mūsų vasara“
Viešosios įstaigos „Žalgirio krepšinio centras“ projektas „One Team“
Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos (Dainavos jaunimo centro) projektas „Pagalba augti: prevencinės paslaugos bendruomenėje Kauno miesto savivaldybės vaikų globos namų 10-14 m. amžiaus vaikams“
Bendrosios įmonės Gargždų atviras jaunimo centro projektas „Įgalinimas veikti kitaip“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Vaikų užimtumo projektas „VEIK“
Viešosios įstaigos Jaunimo laisvalaikio centro projektas „Mama, aš Name“
Viešosios įstaigos Gyvūnų prieglaudos „Padėk man“ projektas „Meilė gyvūnams - vidinio gerumo išraiška“
Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ bendruomenės iniciatyva „Saugu - saugiau - saugiausia“
Kaimų bendruomenės „Biliūnai“ bendruomenės iniciatyva „Darniau yra saugiau!“
Kauno Vaišvydavos bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Saugi ir informuota Vaišvydava“
Kvietinių bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Saugumo, teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevencija Kvietinių gyvenvietėje“
Labdaros fondo Petrašiūnų bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Nepakantumo teisės pažeidimui kultūra ir saugumo jausmo formavimas“
Usėnų seniūnijos bendruomenės iniciatyva „Gyvename linksmai ir saugiai“
Rečionių bendruomenės iniciatyva „Rečionys mūsų namai ir darom viską bendrai - ką pats padarai, tą ir saugai“
Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ bendruomenės iniciatyva „Darni, Ambicinga, Inovatoriška, Narsi, Aktyvi, Veikli, Akyla bendruomenė - kurioje saugus kiekvienas“
Asociacijos „Narsiečių bendruomenė“ bendruomenės iniciatyva „Gyventojų sąmoningumo, atsakingumo, saugumo ugdymas per kultūrines, edukacines, informacines veiklas“
Pagynės bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Babtų, Domeikavos ir Užliedžių seniūnijų jaunimo bendruomeniškumo  ir partnerystės skatinimas organizuojant kultūrinius renginius“
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno rajono skyriaus bendruomenės iniciatyva „Skubėk daryti gerą!“

Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiems nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.

Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2017–2019 metais, vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas (-a)) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, reikalavimus.
Šis konkursas nėra skirtas būsimo projekto finansavimui gauti, tai gerosios praktikos projektų įvertinimo konkursas.

Teikiami projektai turi atitikti šias konkurso temas:

– „Nusikaltimų prevencija etninėse subkultūrose, įskaitant taikomą nusikalsti linkusiems jų nariams“;
– „Linkusių nusikalsti asmenų socialinė reabilitacija ir integracija į visuomenę“.
 

„Nusikaltimų prevencija etninėse subkultūrose, įskaitant taikomą nusikalsti linkusiems jų nariams“:
    Organizuotas nusikalstamumas, taip pat smulkūs nusikaltimai, dažnai siejami su etninėmis grupėmis ir struktūromis. Šias grupes dažnai apibrėžia etninė ar tautinė kilmė arba faktinė ar suvokiama „šeimos (klano, įtakingos kriminalinės subkultūros)“ struktūra ir jos apima imigrantų ir vietines grupes. Jos tarsi „paralelinės visuomenės“, kurios dažnai turi savo socialinių taisyklių ir įstatymų sistemą. Atskiri nariai, norintys palikti šias struktūras, dažnai susiduria su rizika nutraukti visus ryšius su savo šeima ir socialine aplinka. Tuo pačiu metu tokioje aplinkoje augantis jaunuolis yra ypač pažeidžiamas ir yra didelė rizika, kad nusikalstamą veiklą jis ims suvokti kaip įprastą gyvenimo būdą. Teisėsaugai, taip pat prevencijos iniciatyvoms labai sunku įsiskverbti į šias grupes ir tradicinės nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos strategijos dažnai tokiu atveju bevaisės. Tai kelia pagrindinį klausimą, kokios priemonės ir strategijos būtų tinkamos užkirsti kelią nusikalstamų klanų veiklai ir ją veiksmingai sustabdyti, nes čia galimas tiek platus represinis, tiek stiprus prevencinis požiūris. Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kuriais siekiama prevenciškai dirbti su tokiomis subkultūromis ir jų nusikalstamais nariais, padėti jiems grįžti (integruotis) į visuomenę.

    „Linkusių nusikalsti asmenų socialinė reabilitacija ir integracija į visuomenę“:
    Atkurti individo sugriautus ir prarastus visuomeninius ryšius ir santykius pasikeitus socialiniam statusui, dėl socialinės atskirties, delinkventinio asmenybės elgesio ar kitų priežasčių, gali būti reikalinga socialinė reabilitacija. Socialinė reabilitacija – tai socialinių, psichologinių, pedagoginių, teisinių priemonių taikymas socialiai dezadaptuotiems asmenims, kad būtų atkurtos pagrindinės asmenybės funkcijos, fizinė, psichinė sveikata ir dorovė, socialinis statusas. Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kuriais priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir (ar) kitiems linkusiems nusikalsti asmenims teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos (socialinė medicininė reabilitacija, socialinė psichologinė, socialinė edukacinė ir (ar) profesinė reabilitacija) tam, kad tokie asmenys galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę.

Teikiamas Konkursui projektas gali būti finansuotas bet kokių nacionalinių bei tarptautinių fondų ar programų, taip pat vykdytas iš vidinių institucijos, organizacijos išteklių. Projektu turėtų būti siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis.

Konkursui projektus gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, taip pat bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

Teikiamos bendruomenės iniciatyvos neturi atitikti aukščiau nurodytų konkurso temų, tačiau turi prisidėti prie:

– nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;

– viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);

– bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

Konkursui iniciatyvas gali teikti visos juridinio asmens statusą turinčios registruotos ir veikiančios:

– bendruomeninės organizacijos;

– religinės bendruomenės ir bendrijos;

– sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas.

Paraiškos konkursui turi būti pristatytos vadovaujantis Konkurso nuostatų IV skyriuje nustatytais reikalavimais iki 2020 m. kovo 2 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ir iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos.

Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos bendruosius kriterijus:

1. projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti;

2. projektas turi būti įvertintas pačių projekto rengėjų ar nepriklausomų ekspertų ir turi būti pasiekti visi arba bent dauguma projekto tikslų;

3. projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes;

4. projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams;

5. projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Iniciatyvas komisija vertins pagal šiuos kriterijus:

1. iniciatyva yra skirta nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti, viešajam saugumui užtikrinti ir (arba) bendruomenės sutelktumo ir gyventojų saugumo jausmui didinti;

2. bendruomenei iniciatyvos teikiama nauda, teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės saugumui;

3. iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis bendruomenėmis;

4. iniciatyvą galima pakartoti arba vykdyti kitose gyvenamosiose vietovėse;

5. iniciatyvos novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija (iki 2 000 EUR). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (projektų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusio projekto rengėjui, iniciatyvų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui) ir (arba) įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 8322.

 

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatai

2019 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Esu atsakingas už savo ateitį“
Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro projektas „Laikas pokyčiams Alytuje“
Asociacijos Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektas „Sprendžiame kartu“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Atostogauk saugiai“
Viešosios įstaigos „Plaukimas visiems“ projektas „Ypatingi“
Labdaros fondo Petrašiūnų bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Veiklūs gyventojai – saugi kaimynystė“
Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenės iniciatyva „Saugokime save ir kitus“
Asociacijos Narsiečių bendruomenės iniciatyva „Saugios kaimynystės“ skatinimas ir plėtojimas pasitelkiant socialinius tinklus“
Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenės iniciatyva „Vieninga bendruomenė – saugi kaimynystė“
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Rėkyvos lydeka“
Vankiškių kaimo bendruomenės iniciatyva „Vankiškių kaimo bendruomenės jaunimo užimtumo organizavimas 2018 m.“
Vankiškių kaimo bendruomenės iniciatyva „Vankiškių kaimo bendruomenės sutelktumo didinimas 2018 m.“
Kivylių gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Kivyliai galvoja apie saugumą“

2018 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai

2018 metų konkurso rezultatai

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Šiaulių rajonas kuria saugumo formulę“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio r. policijos komisariato projektas „Policijos lėlių teatras“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „M.I.T.- Mobilus info taškas“
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko r. policijos komisariato projektas „Viskas mūsų rankose, todėl jų nuleisti negalime“
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Dabar rėmėjas, netrukus pareigūnas“
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos m. policijos komisariato projektas „Aktyvi bendruomenė – kelias į saugesnę aplinką“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Jaunimas už gyvenimą be alkoholio ir tabako“
VšĮ „Auto moto group“ projektas „Vaikų ir jaunimo stovykla „Pažinkime vieni kitus“
Jonavos pradinės mokyklos projektas „Aš saugus ir užimtas“
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Visuomenės saugumo gerinimas“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Svajonių mokykla“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato projektas „Saugią bendruomenę kurkime kartu“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato projektas „Pasidalinkime knyga“
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Jaunojo policijos rėmėjo tęstinis rengimo kursas“
Utenos r. savivaldybės administracijos projektas „Priklausomybėms – ne“
Radviliškio raj. Šeduvos lopšelio-darželio projektas „Saugi aplinka - saugus vaikas“
Kupiškio prevencijos centro projektas „Stop smurtui mano aplinkoje“
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus r. PK 1ojo veiklos skyriaus projektas „STOP naujoms tragedijoms keliuose“
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro projektas „Gyvenk sveikai“
Kupiškio prevencijos centro projektas „Kambarys“
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugus kaimynas - saugus aš“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Gyvenk saugiai“
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato projektas „Už gyvenimą be smurto“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Kaunieti, susitikime prie vandens“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato projektas „Šviesk ryškiai“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugi Kauno apskritis 2015-2016“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugi Utena 2017“
Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektas „Saugiausia ir sveikiausia Ukmergės rajono seniūnija 2017“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Aktyviausia saugios kaimynystės grupė 2015-2017 m.“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių r. policijos komisariato projektas „Mes kartu galime ginti, saugoti, padėti“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių r. policijos komisariato projektas „Kartu mes jėga“
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Buktos kaime“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Darbo su smurtą patyrusiais vaikais metodų tobulinimas per gerosios patirties sklaidą“
Gyventojų asociacijos „Dvarčioniškiai“ bendruomenės iniciatyva „Ilgametis Dvarčionių rajono viešojo saugumo stiprinimas“
542-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos bendruomenės iniciatyva „Darom“ graffiti šalinimas“
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Į vienybę ir saugumą per bendrą darbą, kūrybą“
Slavikų seniūnijos bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Eismo saugumas Slavikų seniūnijos bendruomenėje“
Kauno bendruomenės centro „Girsta“ bendruomenės iniciatyva „Rašinių konkursai“

2017 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2016 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2015 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2014 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

Seminaras „Saugūs vaikai ir saugios bendruomenės: prevencinės iniciatyvos“

Seminaro „Saugūs vaikai ir saugios bendruomenės: prevencinės iniciatyvos“ pranešimai:

Projekto „Sąmoninga visuomenė augina saugų žmogų“ pristatymas
Virginija PRANSKIETYTĖ, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija  

Ar saugi mūsų gyvenamoji aplinka? 
dr. Eglė VILEIKIENĖ, Vidaus reikalų ministerija  

Pilietiškumas ir bendruomeniškumas – pagrindiniai vaiko saugumo garantai 
Nomeda CIBARAUSKIENĖ, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pavienių asmenų grėsmės vertinimas ir valdymas Lietuvoje 
Emilija GARBALIAUSKAITĖ, Aleksandras BEREZOVSKIJ, Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM

Netikėtų nevaldomo smurto proveržių (AMOK) situacijų ypatumai, pasekmės ir policijos reagavimas 
Simonas BALTRUŠAITIS, Lietuvos policijos mokykla

Visuomenės švietimas civilinės ir priešgaisrinės saugos srityse 
Sandra NORBUTAITĖ, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Mokymasis tarnaujant – metodas kuriantis bendruomenių saugumą 
Linas SLUŠNYS, VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA

Saugi mokyklos aplinka – ar tai įmanoma? 
Ieva BRAŠKIENĖ, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Vaikų linijos kampanija BE PATYČIŲ 
dr. Robertas POVILAITIS, Vaikų linija

2013 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2012 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2011 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2010 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2009 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2008 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2007 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2006 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-14