BDAR
gdpr

Vietos savivalda

Vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką vietos savivaldos srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Įvertinant Europos Tarybos šalių vietos savivaldos gerąją patirtį ir Lietuvos situaciją bei poreikius, nuolat tobulinamas Vietos savivaldos įstatymas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys savivaldybių funkcijas. Vidaus reikalų ministerija dalyvauja reformuojant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, nustatant gyvenamąsias vietoves, jų teritorijų ribas ir suteikiant gyvenamosioms vietovėms pavadinimus, reglamentuoja adresų suteikimą.

Seimui ratifikavus Europos Vietos savivaldos Chartiją, Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinti esminiai Chartijos principai, užtikrinantys vietos valdžios politinę, administracinę ir finansinę nepriklausomybę.

Vietos savivaldos įstatyme apibrėžti vietos savivaldos principai, savivaldybių institucijos ir jų kompetencija, funkcijos, savivaldybės tarybos nario statusas, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindai.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, tarp kitų savivaldos principų, yra nustatytas tiesioginio gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus principas. Jį įgyvendindamos savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas.

Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldoje turinys, sritys ir formos detalizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (sprendžiant viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimus, renkant gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius, gyventojams dalyvaujant vietos gyventojų apklausoje), Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (sprendžiant savivaldybės, gyvenamosios vietovės nustatymo, panaikinimo, jų teritorijos ribų keitimo, pavadinimų joms suteikimo ar keitimo, nustatant ar keičiant seniūnijų teritorijų ribas ir pavadinimus, gyventojams dalyvaujant vietos gyventojų apklausoje arba organizuojant konsultavimąsi su gyventojais) ir kituose teisės aktuose.

Vidaus reikalų ministerija skleidžia Europos Tarybos iniciatyvas bei remiasi jomis tobulindama teisinę bazę. Europos Tarybos dokumentuose numatytos pagrindinės gairės, nurodančios kaip turėtų vystytis savivalda, kokiais prioritetais turėtų vadovautis šalys narės vietos ir regioninės demokratijos plėtros srityje.

 

Europos Tarybos dokumentai, reglamentuojantys vietos ir regioninės demokratijos plėtrą

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05