BDAR

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonės

I. Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimas

Siekiant palengvinti į pensiją išeinančių pareigūnų prisitaikymą prie pakitusios aplinkos, pareigūnams sudaryta galimybė dalyvauti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos (toliau – Integracijos sistema) priemonių įgyvendinime (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“).

Integracijos sistemos priemonės taikomos:

- asmenims, kurie yra išėję iš vidaus tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją (toliau – buvę pareigūnai);

- asmenims, kuriems iki Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme nustatytos teisės gauti valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai).

Integracijos sistemos dalyviai turi teisę gauti:

integracijos į darbo rinką priemones Lietuvos darbo biržoje (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo ir kt. paslaugas);

medicinines reabilitacijos paslaugas (jeigu nustatytas medicininės reabilitacijos poreikis, kurį nustato Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija (CMEK)).

Integracijos į darbo rinką priemonės

Integracijos į darbo rinką priemones taiko Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos. Integracijos į darbo rinką priemones sudaro Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme nustatytos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės, kurios teikiamos:

-  darbingo amžiaus pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjams ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išėjimo iš tarnybos dienos;

-  taip pat tarnybą baigiantiems pareigūnams, išskyrus tuos, kurie išeidami iš tarnybos sukaks Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių.

Pagal galimybes (jeigu susidaro pakankamas karių ir pareigūnų skaičius) darbo rinkos paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimas) teikiamos karių ir pareigūnų tikslinėms grupėms, sudaromoms socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Daugiau informacijos apie darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką galite rasti čia.

Medicininės reabilitacijos paslaugos apima medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemones. Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę pareigūnai gali pasinaudoti kreipdamiesi į Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą ir gavę gydytojo siuntimą.

Daugiau informacijos apie medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką galite rasti čia.

Medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos: Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (Vilniuje ir Trakų filialas), VšĮ Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ ir VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“.

Integracijos sistemos priemonės įgyvendinamos 3 etapais:

 • pirmasis etapasinformacinis, per kurį tarnybą baigiantys pareigūnai informuojami apie numatomą jų tarnybos pabaigos (kai pareigūnai atleidžiami iš tarnybos ir įgyja teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją) laiką (datą) ir galimybę jiems pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis; informuojami ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos pareigūno tarnybos pabaigos dienos; už pirmojo etapo įgyvendinimą atsakingi vidaus reikalų įstaigų personalo tvarkymo funkcijas atliekantys asmenys (toliau – personalo specialistas (-ai)), kuriose tarnauja tarnybą baigiantys pareigūnai arba kurios juos išleido atleido iš vidaus tarnybos;
 • antrasis etapasparengiamasis, per kurį nustatomas tarnybą baigiantiems pareigūnams taikytinų Integracijos sistemos priemonių poreikis ir taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, skirtos tarnybą baigiantiems pareigūnams;
 • trečiasis etapas - paslaugų, per kurį buvusiems pareigūnams teikiamos integracijos į darbo rinką priemonės. Šis etapas pradedamas įgyvendinti, kai tarnybą baigiantiems pareigūnams iki numatomos pareigūno tarnybos pabaigos dienos lieka ne daugiau kaip 6 mėnesiai. Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto nuostatomis, medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę pareigūnai gali pasinaudoti ne tik 6 mėnesius nuo jų tarnybos pabaigos dienos, bet ir vėliau.

Integracijos sistemos priemonių koordinavimas

Integracijos sistemos įgyvendinimą vidaus tarnybos sistemoje koordinuoja Vidaus reikalų ministerija, kuri rengia ir periodiškai (prireikus) atnaujina pareigūnams skirtą informaciją, susijusią su Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimu, skelbia ją Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje, raštu siunčia vidaus reikalų centrinėms įstaigoms, teikia metodinę pagalbą Integracijos sistemos priemones įgyvendinančioms vidaus reikalų įstaigoms.

Kilus klausimų, informacija telefonu: (8 5) 271 8233.

Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimas:

I. Pirmasis etapas (informacinis):

 •  ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos pareigūno tarnybos pabaigos dienos, pareigūnas tarnybiniu el. paštu, o jeigu pareigūnas neturi tarnybinio el. pašto - raštu informuojamas apie numatomą jo tarnybos pabaigos datą ir galimybę dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones;
 •  kartu su informaciniu pranešimu pareigūnui pateikiami Pareigūno ar kario, pageidaujančio dalyvauti įgyvendinant Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones, anketa (toliau – anketa), parengta informacija apie Integracijos sistemos priemones ir galimybę dalyvauti jas įgyvendinant, personalo specialisto (-ų) kontaktiniai duomenys.

II. Antrasis etapas (parengiamasis):

 • tarnybą baigiantis pareigūnas, gavęs pirmiau nurodytą informaciją ir dokumentus ir nusprendęs dalyvauti arba nedalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, per 30 dienų nuo nurodytos informacijos gavimo pateikia personalo specialistui rašytinį laisvos formos prašymą leisti dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones arba atsisakymą dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones. Kartu su prašymu tarnybą baigiantis pareigūnas gali pateikti ir užpildytą anketą, apie tai nurodydamas prašyme;   
 • pareigūnas, nusprendęs dalyvauti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinime, atvyksta į susitikimą su personalo specialistu, kuris kartu su tarnybą baigiančiu pareigūnu užpildo anketą (jeigu nebuvo pateikęs užpildytos anketos), pateikia Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje paskelbtą aktualų darbo biržos specialistų sąrašą, kuriame nurodomi ir šių specialistų kontaktiniai duomenys, taip pat informaciją apie Lietuvos darbo biržos arba teritorinių darbo biržų, kitų įstaigų ar socialinių partnerių pateiktą arba jų interneto svetainėse paskelbtą informaciją apie jų teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius kariams ir pareigūnams, taip pat informaciją apie tai, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie integracijos į darbo rinką priemones;
 • tarnybą baigiančiam pareigūnui, pageidaujančiam pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, nuvykus į CMEK, jos specialistai ištiria tarnybą baigiančio pareigūno sveikatos būklę ir nustato, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Esant gydymo indikacijų, išrašomas siuntimas medicininei reabilitacijai. Nesant gydymo indikacijų, pateikiama išvada, kad tarnybą baigiančiam pareigūnui medicininė reabilitacija nebūtina;
 • tarnybą baigiančiam pareigūnui, pageidaujančiam pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, personalo specialistas užpildytą anketą per 5 darbo dienas nuo susitikimo su tarnybą baigiančiu pareigūnu išsiunčia atitinkamai teritorinei darbo biržai, raštu pranešdamas apie tarnybą baigiantį pareigūną, pageidaujantį pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis;
 • Lietuvos darbo biržos specialistai, gavę informaciją iš personalo specialisto apie tarnybą baigiančio pareigūno pageidavimą pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, ne vėliau kaip 30 dienų nuo informacijos gavimo pranešimu informuoja tarnybą baigiantį pareigūną apie taikomų integracijos į darbo rinką priemonių datą ir vietą, teritorinės darbo biržos organizuojamus renginius, skirtus tarnybą baigiantiems kariams ir pareigūnams, kuriuose jis gali dalyvauti. Tarnybą baigiantiems pareigūnams taikomos jiems skirtos integracijos į darbo rinką priemonės.

III. Trečiasis etapas (paslaugų):

 • pareigūnams teikiamos darbo rinkos paslaugos, užimtumo rėmimo priemonės. Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę pareigūnai gali pasinaudoti iš karto baigdami tarnybą arba vėliau;
 • personalo specialistas, atsižvelgdamas į tarnybą baigiančio pareigūno pageidavimus, raštu pateikia pareigūnui informaciją apie įstaigoje esančias laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, į kurias pareigūnas galėtų pretenduoti ar būti priimtas. Jeigu pareigūnas pageidauja būti priimtas į jam pasiūlytas esančias laisvas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas, personalo specialistas supažindina jį su priėmimo į šias pareigas tvarka. Pareigūnas, priimtas į pareigas, apie tai raštu informuoja atitinkamą darbo biržos specialistą;
 • pareigūnas, negalintis nurodytu laiku atvykti į paskirtą medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, privalo apie tai pranešti šiai įstaigai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki nustatytos medicininės reabilitacijos pradžios. Tokiu atveju pareigūnui pagal galimybes paskiriamas kitas medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo laikas. Esant papildomam medicininės reabilitacijos paslaugų poreikiui, gali būti suteiktos papildomos medicininės reabilitacijos paslaugos;
 • Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, suteikusi medicininės reabilitacijos paslaugas, išduoda pareigūnui formą 027/a arba ligos istorijos išrašą, kuriuos šis pristato į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje užsiregistravęs pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, taip pat informuoja apie tai personalo specialistą, kuris siuntė pareigūną į CMEK nustatyti, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Reabilitacijos paslaugų įstaiga, paskirtu laiku nesuteikusi pareigūnui medicininės reabilitacijos paslaugų, apie tai informuoja personalo specialistą, taip pat nurodo šių paslaugų nesuteikimo priežastis ir pagrindą ir apie galimybę suteikti šias paslaugas vėliau, arba nurodo priežastis, dėl kurių paslauga negalės būti suteikta;
 • jeigu pareigūnui, atvykusiam į reabilitacijos įstaigą ar Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose, numatytos integracijos į darbo rinką ar medicininės reabilitacijos paslaugos nesuteikiamos, apie tai jis turi pranešti personalo specialistui;
 • jeigu dėl objektyvių priežasčių buvęs pareigūnas negali pareikšti pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis iki jo tarnybos pabaigos, jis turi teisę kreiptis į vidaus reikalų įstaigos, iš kurios atleistas iš tarnybos, vadovą, prašydamas leisti pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis ir nurodydamas aplinkybes, dėl kurių negalėjo pareikšti pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis iki jo tarnybos pabaigos, kartu pateikti tas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Įstaigos vadovas, įvertinęs prašyme nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl galimybės buvusiam pareigūnui pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis. Įstaigos vadovui pritarus, pareigūnui pradedami įgyvendinti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo antrasis ir trečiasis etapai.

II. Lietuvos darbo birža

Integracijos į darbo rinką priemones taiko Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos. Jos savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie teritorinių darbo biržų teikiamas paslaugas, kariams ir pareigūnams organizuojamus renginius

(http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/pareigunai_ir_kariai.aspx).

Teritorinėse darbo biržose skiriami specialistai, atsakingi už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje ir pareigūnų ir karių, kuriems taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, apskaitą. Specialistų, atsakingų už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą teritorinėse darbo biržose, sąrašą galite rasti čia.

Siūlomas labai platus formaliojo ir neformaliojo mokymo programų spektras. Jų sąrašus galima rasti paspaudus šias nuorodas:

1) formaliojo mokymo programos;

2) neformaliojo mokymo programos.

Asmenys, ieškantys įsidarbinimo galimybių Lietuvoje ar užsienio šalyse, informacijos apie tai gali rasti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje www.ldb.lt. Darbo biržos interneto svetainėje pateikiama informacija apie situaciją Lietuvos darbo rinkoje, jos kitimo tendencijas, siūlomas darbo vietas, paklausiausias profesijas, pateikiami patarimai ieškantiems darbo galimybių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir kt. Naujausi darbo pasiūlymai, kurie registruojami kiekvieną dieną, skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainės skiltyje Darbo paieška.

Darbo galimybių asmenys gali ieškoti savarankiškai arba pasinaudoti darbo biržos ir (ar) privačių įdarbinimo tarpininkų paslaugomis. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje veikiančios įdarbinimo paslaugas teikiančios privačios įmonės, teikiančios tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi pateikti Lietuvos darbo biržai informacinį pranešimą apie savo statusą ir asmenims suteiktas paslaugas. Šių įmonių sąrašas, kontaktiniai ir kiti duomenys skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainės www.ldb.lt skiltyje Darbo rinka/Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai.

Svarbu pažymėti, kad už tarpininkavimą įdarbinant šios įmonės iš darbo ieškančio asmens negali rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių. Šį reikalavimą pažeidžiančios įmonės yra baudžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-14