Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0038 „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“

Vidaus reikalų ministerija, vadovaujantis su Europos socialinio fondo agentūra 2020 m. gegužės 21 d. pasirašyta sutartimi Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0038/1S-170, įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“ (veiksmų programos 10 prioriteto priemonė Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“).

Projekto tikslas – pagerinti viešojo valdymo sprendimų ir jų įgyvendinimo kokybę, padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos bei valstybės išteklių panaudojimo efektyvumą, sukuriant kokybiškai naują savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos modelį.

Siekiant užtikrinti kryptingą, koordinuotą ir rezultatyvų savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos tobulinimo procesą, projekto įgyvendinimo metu įgyvendintos šios sisteminės priemonės:

- atlikta valstybės ir savivaldybių funkcijų atlikimo procesų ir teisės aktų, reglamentuojančių funkcijų atlikimą, analizė; nustatyti savivaldybių paslaugų teikimo prioritetai įvertinant, kokios paslaugos asmenims yra svarbiausios ir ar jos yra jiems prieinamos bei teikiamos kokybiškai.

- parengta Funkcijų priskyrimo atitinkamam tipui metodika ir jos taikymo rekomendacijos. Jose suformuota vieninga funkcijų priskyrimo ir vertinimo praktika: nustatyti bendri principai, kuriais vadovaudamiesi teisėkūros subjektai galėtų vertinti, kokias funkcijas turi vykdyti centrinė valdžia, o kokias – vietos savivalda, ir suskirstyti savivaldybių vykdomas funkcijas į savarankiškąsias ir valstybines, t. y. nustatyti, kuriuo valdymo lygiu funkcijas vykdyti ir rezultatą pasiekti efektyviau – centrinės valdžios ar vietos savivaldos;

- parengta studija „Viešojo valdymo institucinės sąrangos tobulinimas: politiką įgyvendinančių institucijų pertvarkymo į Viešojo sektoriaus agentūras galimybės“, kuri sudarys sąlygas įvertinti esamą Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tinklą bei Vyriausybei priimti sprendimą dėl politiką įgyvendinančių agentūrų įtvirtinimo.

Atnaujinimo data: 2023-09-20