>

ES investicijos viešajam valdymui

ESFIVP-I-1.jpg

2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 10 prioriteto priemonės

2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių  projektų  finansavimo sąlygų aprašai

1 uždavinys „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“

1.1. Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

1.2. Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

2 uždavinys „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“

2.1.Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimas į viešojo valdymo procesus skatinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

2.2. Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas) 

2.3.  Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos  (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1)  (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2) (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3)

3 uždavinys ,,Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“

3.1. Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui  (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

3.2. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

4 uždavinys ,,Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“

4.1. Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2)

4.2 Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas  (projektų finansavimo sąlygų aprašas).

5 uždavinys ,,Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimą valstybinėje tarnyboje“

5.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu (projektų finansavimo sąlygų aprašas

5.2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

5.3. Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

 

VYKDOMI PROJEKTAI

 

Projektas Nr. 10.1.5-ESFA-V-923-01-0005 „Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas vidaus tarnyboje“

Projektas Nr. 10.1.5-ESFA-V-923-01-0007 „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje“

Projektas Nr. 10.1.5-ESFA-V-925-01-0002 „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V912-01-0002 "Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sukūrimas"

Projektas Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“

 

2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos administravimas, informavimas, vertinimas:

Projektas „ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – veiksmų programos administravimas“

Projektas „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija - Informavimas apie veiksmų programą“

Projektas „Vidaus reikalų ministerijos ES fondų investicijų vertinimas“

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-02