>

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su ministerija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

PRANEŠKITE apie šiose įstaigose pastebėtus teisės pažeidimus:

1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką; 
2. administracinį nusižengimą;   
3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su šiomis įstaigomis.
 

APIE PAŽEIDIMĄ GALITE PRANEŠTI:

Elektroniniu paštu. Užpildykite nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą  arba laisva forma surašykite pranešimą ir atsiųskite jį elektroniniu paštu [email protected]. Laisvos formos pranešime reikėtų nurodyti:

• savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);

• duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);

• sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;  

• jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;

• ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;

• kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;

• kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešimas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomai ir pateikiamas pasirašytas.

 

Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, ant voko nurodant žymą „VRM KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

Tiesiogiai. Pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus į VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių adresu Šventaragio g. 2, Vilnius.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės (konfidencialumo užtikrinimas, draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją, teisė gauti kompensaciją, nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas, atleidimas nuo atsakomybės) Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą. 

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą nebus netaikomas, jei:

1) to raštu paprašys asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateiks žinomai melagingą informaciją.

 

Vidaus reikalų ministerijos vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašu.

 

Kilus klausimams dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo, dėl pranešimų apie pažeidimus teikimo prašome skambinti:

  • Generalinės prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329. Išsamiau čia;
  • Vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vienu iš telefonų, kuriuos galite rasti čia.

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI: 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo
• Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašas.

Atnaujinimo data: 2024-03-01