Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas vidaus tarnyboje

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas vidaus tarnyboje

Projekto pavadinimas

Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas vidaus tarnyboje

Projekto kodas

10.1.5-ESFA-V-923-01-0005

Prioritetas

10 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

Priemonė

Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu

Vykdytojas

Pagrindinis vykdytojas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Partneris – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras.

Projekto tikslas

Siekiant įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą vidaus tarnybos sistemoje, patobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atrankos, bendrojo fizinio pasirengimo ir psichologinio tinkamumo einamoms pareigoms užtikrinimo sistemas

Projekto uždaviniai

1. Sukurti ir (ar) įsigyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų asmenybės psichologinio įvertinimo metodikas ir įdiegti jas pareigūnų sveikatos būklės patikrinimą atliekančioje įstaigoje ir vidaus reikalų įstaigose.
2. Sukurti ir įdiegti patobulintą pareigūnų bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo sistemą.

3. Sukurti centralizuotą pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, integruojančią profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą.

Projekto trumpas aprašymas

Projektu siekiama įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą vidaus tarnybos sistemoje: sukurti centralizuotą pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, integruojančią profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, patobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atrankos, bendrojo fizinio pasirengimo ir psichologinio tinkamumo einamoms pareigoms užtikrinimo sistemas.

Projekto metu bus įvertintos galimos centralizuotos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos sukūrimo alternatyvos, įvertinti kaštai, materialinių ir žmogiškųjų išteklių poreikis, parengti pasiūlymai ir alternatyvos dėl centralizuotos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelio. Atsižvelgus į pasirinktą centralizuotos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelį, bus atliekami veiksmai pasirinktam modeliui įgyvendinti: rengiami studijų programų aprašai, parengiami ketinamų vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aprašymai, parengiamos studijų programos pareigūnams rengti.

Projekto metu taip pat bus sukurta ir (ar) įsigyta asmens kognityvinių gebėjimų įvertinimo metodika. Ši psichologinio įvertinimo metodika padės užkirsti kelią psichologiškai netinkamų kandidatų patekimui į vidaus tarnybos sistemą ir gerinti pareigūnų darbo kokybę, gerinti patenkančių į vidaus tarnybą asmenų atrankų efektyvumą, užtikrinti psichologinio vertinimo instrumentams keliamus tarptautinius ir inovatyvius reikalavimus dėl legalumo, standartizacijos, adaptacijos ir validumo. Ši metodika padės įvertinti pažintinės veiklos struktūrą ir nustatyti galimus psichikos ir elgesio sutrikimus.

Projekto metu taip pat bus sukurta ir įdiegta patobulinta pareigūnų bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo sistema, kurią naudos visos vidaus tarnybos sistemos statutinės įstaigos.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia

2018-06-22

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga

2022-08-30

Skirtas finansavimas

438 199,19 EUR

Projekto būsena

Įgyvendinama sutartis

Paraiškos gavimo data

2018-06-19

Sutarties įsigaliojimo data

2018-09-10

Projekto „Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas vidaus tarnyboje“ dokumentai:

Atnaujinimo data: 2023-09-20