DUK dėl Rusijos piliečių neįleidimo

1. Ar Rusijos piliečiai gali gauti prieglobstį Lietuvoje, jei nenori vykti į karą Ukrainoje?

Remiantis vien tuo, kad asmuo nenori vykti į karą, prieglobsčio gauti negalima. Šiuo atveju sprendimas dėl prieglobsčio turėtų būti grindžiamas, pavyzdžiui, persekiojimo grėsme, susijusia su atsisakymu atlikti karinę tarnybą, arba baime įvykdyti karo nusikaltimus. Grėsmei įrodyti nepakaks tik parodyti gautą šaukimą į karo tarnybą.

2. Kokiu pagrindu Rusijos piliečiui gali būti suteiktas prieglobstis Lietuvoje?

Vien tik verbavimas ar šaukimas į karą ir prieštaravimas sąžinei nėra tiesioginė priežastis gauti prieglobstį. Prieglobstis gali būti suteiktas remiantis teisės aktais.

Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo tvarkos apraše nustatyta, kad asmuo gali gauti prieglobstį, jeigu bus nustatyta, jog jis pagrįstai bijo būti persekiojamas dėl atsisakymo atlikti konflikto metu karo tarnybą, kurią atliekant reikėtų daryti nusikaltimus taikai, žmoniškumui ar karo nusikaltimus. Priimant sprendimą, tikrinamos visos aplinkybės, kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, bendradarbiaujant atsakingoms institucijoms pagal patvirtintas metodines rekomendacijas.

Be to, prieglobstis Lietuvoje būtų suteikiamas tik tuo atveju, jeigu asmuo nekelia rimtos grėsmės Lietuvos valstybės saugumui.

3. Kaip nuspręsti, ar Rusijos piliečiai gali gauti prieglobstį Lietuvoje?

Kai asmuo kreipiasi dėl prieglobsčio, Migracijos departamentas kiekvieną prašymą nagrinėja ir sprendimą priima individualiai. Vien dėl fakto, kad asmuo buvo pašauktas į karinę tarnybą, prieglobstis nesuteikiamas, tačiau, žinoma, šie asmenys gali turėti ir pagrįstų priežasčių.

4. Kokį poveikį prieglobsčio prašymams turės Lietuvos sprendimas apriboti Rusijos turistinių vizų išdavimą?

Gali būti, kad Rusijos piliečiai negalės pateikti prieglobsčio prašymo Lietuvoje dėl šiuo metu Rusijos numatomų įvesti ribojimų išvykti karinės tarnybos amžiaus vyrams.

Lietuva vizas Rusijos piliečiams nuo šių metų kovo 10 d. išduoda tik ypatingais humanitariniais atvejais.

5. Ar pateikta daug prašymų suteikti prieglobstį?

Nuo mobilizacijos Rusijoje paskelbimo, Migracijos departamentas sulaukė 3 Rusijos piliečių prašymų suteikti prieglobstį, tačiau šie prašymai nesusiję su mobilizacija ir buvo pateikti asmenų, turinčių teisę būti Lietuvoje.

Nuo šių metų pradžios prieglobsčio prašymą Lietuvoje pateikė 125 Rusijos piliečiai. 2021 m. Lietuvoje sulaukta 132 Rusijos piliečių prieglobsčio prašymų.

________________________

1. Can Russian citizens get asylum in Lithuania if they do not want to go to war in Ukraine?

Asylum cannot be granted on the sole basis that a person does not want to go to war. The decision to provide asylum can be based, for example, on the threat of persecution due to the refusal to perform military service or the fear of committing war crimes. It will not be sufficient to prove the threat merely by showing that a conscription has been received.

2. On what grounds can a Russian citizens be granted asylum in Lithuania?

Conscription or enlistment and conscientious objection alone are not direct grounds for asylum. Asylum can be granted on the basis of legislation.

The procedures for granting asylum in Lithuania states that a person may be granted asylum if it is established that he or she has a well-founded fear of being persecuted for refusing to perform military service during a conflict, which would entail the commission of crimes against peace, humanity or war crimes. The decision is based on a full examination of all the circumstances and on a case-by-case basis, with the cooperation of the responsible authorities, in accordance with approved guidelines.

Moreover, asylum in Lithuania would only be granted if the person does not pose a serious threat to the security of the Lithuanian state.

3. How to decide whether Russian citizens can be granted asylum in Lithuania?

When a person applies for asylum, the Migration Department examines each application and makes a decision individually. The mere fact that a person has been called up for military service does not result in asylum being granted, however this could eventually be grounds for receiving asylum.

4. What impact will Lithuania's decision to restrict the issuance of Russian tourist visas have on asylum applications?

It is possible that Russian citizens will not be able to apply for asylum in Lithuania due to departure restrictions for men of military service age that Russia is currently planning to introduce.

Since the 10th of March this year, Lithuania has only issued visas to Russian citizens in exceptional humanitarian cases.

5. Are there many applications for asylum?

Since the announcement of mobilization in Russia, the Migration Department has received 3 applications for asylum from Russian citizens, but these applications are not related to the mobilization and were submitted by persons with the right to stay in Lithuania.

Since the beginning of this year, 125 Russian citizens have applied for asylum in Lithuania. In 2021, 132 applications for asylum from Russian citizens have been received in Lithuania.

Atnaujinimo data: 2023-09-20