Ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų veikla

Ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų veikla

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymas

 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 640 “Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr.1V-903 “Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, popierinių formų blankuose nurodomų eilės numerių, priskirtų institucijoms, sąrašo patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos centrinės institucijos, atsakingos už keitimąsi informacija apie teistumą, paskyrimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 835 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1191 nustatytų funkcijų vykdymą, paskyrimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl institucijos, atsakingos už Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos 37 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimą, paskyrimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1R-194/1V-580/I-176 „Dėl 1961 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir nustatytų bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių bei kitų įpareigojimų ir draudimų atitikties 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/316/TVR Dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį A ir B prieduose nustatytoms kategorijoms rekomendacinės lentelės patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 1V-729 „Dėl 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR, 14 straipsnio įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 1V-587 „Dėl 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/62/ES dėl Euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR, 11 straipsnio įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 1V-750 „Dėl 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 19 ir 20 straipsnių įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas - Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus  2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 1V-702/I-294/6P-101-(1.1) „Dėl Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-324 /I-106 /6P-69-(1.1) “Dėl Tarpžinybinio Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos veiklos koordinavimo komiteto sudarymo” 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1V-67/I-31 „Dėl Baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas -  Valstybės tarnautojų  registras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1V-235 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais  įstatymas - Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. 1V-121 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 600 “Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo” 

IT ir kibernetinis saugumą, asmens  duomenų saugą reglamentuojantys  teisės aktai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1V-871 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr.1V-651 „Dėl Kibernetinių incidentų valdymo Vidaus reikalų ministerijos valdomose ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose plano patvirtinimo“  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-335 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos gedimo, sutrikimo ar kitų incidentų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1V-68 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų peržiūros kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-904 „Dėl Nuotolinio prisijungimo prie vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

ES reglamentų, Tarybos sprendimų pagrindu  veikiančių nacionalinių informacinės sistemų  nuostatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 “Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo” 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 

Telekomunikacijų srities teisės aktai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 1V-388 “Dėl Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo nuostatų ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo administravimo ir plėtros taisyklių patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos  vidaus  reikalų ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 1V-583 „Dėl Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo nuostatų“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“

Kiti teisės aktai (registrų, IS nuostatai ir kt.)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr.1V-773 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1V-667 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro reorganizavimo ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-264 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1V-776 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 1V-174 “Dėl Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro reorganizavimo ir Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1V-440 „Dėl Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinio registro reorganizavimo į Habitoskopinių duomenų registrą“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1V-1 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos nuostatų ir Vidaus reikalų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m.  spalio 25 d. įsakymas Nr. 1V-760 „Dėl Viešojo administravimo subjektų sistemos stebėsenos (monitoringo) informacinės sistemos steigimo ir Viešojo administravimo subjektų sistemos stebėsenos (monitoringo) informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-272 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos steigimo ir Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos  vidaus  reikalų ministro 2020 m. kovo 31 d.  įsakymas Nr. 1V-292 „Dėl Asmens  dokumentų išdavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 

Atnaujinimo data: 2023-09-20