Regionų plėtra

 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1V-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1V-388 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-342 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymas Nr.1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai projektams bendrai finansuoti, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 287 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regiono sudarymo ir atominės elektrinės regiono plėtros tarybos sudarymo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 428 ,,Dėl probleminių teritorijų išskyrimo kriterijų“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 465 ,,Dėl Nacionalinės regioninės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 112 ,,Dėl probleminių teritorijų“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1269 ,,Dėl Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2007–2010 metų programos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. 1160 ,,Dėl probleminių teritorijų plėtros programų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 62 ,,Dėl Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimas Nr. 172 ,,Dėl 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto ,,Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1185 „Dėl Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 139 ,,Dėl Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 769 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamų asmenų į regionų plėtros tarybas“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. 1V-867 ,,Dėl regiono plėtros tarybos pavyzdinės steigimo sutarties formos ir pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

 

Priemonių įgyvendinimo planas ir projektų finansavimo sąlygų aprašai

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1V-649 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-CPVA-V-901 priemonės „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-579 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I” projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 1V-841 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-991 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1V-893 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-R-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra” projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-343 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-R-907 priemonės „Miestų inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra” projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 1V-1024 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II “Projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1V-989 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-833 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 1V-830 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1V-594 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1V-163 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1V-96 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1V-207 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1V-509 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-124 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 1V-557 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1V-74 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1V-494 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1V-372 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 1V-1180 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinės priemonės Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“

2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-288 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“

2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-151 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1V-455  „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-497  „Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1V-559 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Atnaujinimo data: 2024-02-29