Viešoji tvarka

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (apibrėžiamos viešojo saugumo gairės)

Nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 (apibrėžiamos viešojo saugumo gairės)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (didžiąją dalį teisenos vykdo VRM valdymo srities įstaigos)

Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 108 „Dėl Kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 109 „Dėl Kriminalinės žvalgybos informacijos pateikimo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 885 „Dėl slaptos pašto siuntų ir jų dokumentų apžiūros, pašto siuntų kontrolės ir paėmimo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 730 „Dėl Fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo kontrolės ir fiksavimo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1131 „Dėl Tyrimo poligrafu taisyklių patvirtinimo“

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 638 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų naciona

Lietuvos Respublikos 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 943 „Dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo, priskyrimo šiems objektams ir jų saugumui užtikrinti būtinų priemonių parengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymas

Lietuvos Respublikos Viešojo saugumo tarnybos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 278 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 419 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų dalyvavimo Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose i

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 670 „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos apra

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 101/1V-119 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pasitelkimo laisvės atėmimo vietų apsaugai ir tvarkai jose palaikyti susida

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 1V-695 „Dėl Policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų pasitelkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1V-873 „Dėl riaušių, masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ plano ir riaušių, masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ taktinio plano turinio ir struktūros aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1265 „Dėl administracinio poveikio priemonės - draudimo lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose vykdymo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 633 „Dėl Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų keitimosi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijomis taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1324 „Dėl tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su d

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 1V-15 „Dėl administracinės nuobaudos – viešųjų darbų – vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 1V-247 „Dėl teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo

Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas

Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas 

Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas (sporto saugumo užtikrinimo aspektu)

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Europos konvencijos dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes denonsavimo ir Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtyne

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 16 d. nutarimas Nr. 1021 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius“

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ratifikavimo

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 517 „Dėl darbų, veiklų ir paslaugų, kurių dirbti, atlikti ar teikti dėl tiesioginių kontaktų su vaikais neturi teisės asmenys, įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažinti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 695 „Dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 184 „Dėl Saugios savivaldybės koncepcijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimas Nr. 370 „Dėl viešojo saugumo plėtros 2015 – 2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms skyrimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1190 „Dėl Pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priešgaisrinė bei civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 286 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktus“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 551 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl Pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 512 „Dėl Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 717 „Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1171 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr.1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. Nr. 501 nutarimas „Dėl Civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo, priėmimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimas Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 723 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. Nr. nutarimas 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1212 „Dėl Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 96 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 354 „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 794 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), ir atvejų, kai gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkas (valdytojas) sudaro sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 1V-601 „Dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų (ugniagesių) aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir asmeninių apsaugos priemonių priežiūros ir savivaldybių

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1V-218 „Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 500 „Dėl miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės i

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1V-381 „Dėl įgaliojimų suteikimo likviduoti teršimo incidentus ir vykdyti ypatingas priemones Kuršių mariose“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 1V-988 „Dėl pavyzdinių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“

Valstybės sienos apsauga

Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojų paskyrimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 911 „Dėl vyriausiojo valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Specialiosios Lietuvos valstybės sienos perėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 937 „Dėl Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų ir technikos vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1636 „Dėl vizų režimo panaikinimo Europos Sąjungos leidimus turintiems asmenims“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl tikrinimus atliekančių valstybės institucijų ir įstaigų veiklos pasienio kontrolės punktuose koordinavimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 31 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 96 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 609 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. sutarties dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje vykdymo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 532 „Dėl Tikrinimą atliekančių valstybės institucijų darbo vežant krovinius geležinkelių transportu per Stasylų–Vaidotų geležinkelio stotis taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 347 „Dėl vizų režimo panaikinimo Jungtinių Tautų Organizacijos leidimus turintiems asmenims“

2018 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos dokumentacijos, kurioje apibrėžiama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis

2019 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos

1995 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl nelegaliai gyvenančių asmenų grąžinimo

1998 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Baltarusijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybių sienų sankirtos taško paženklinimo tvarkos

1994 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo valstybių sienos apsaugos srityje

1998 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl asmenų perdavimo ir priėmimo

1997 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo, atliekant asmenų, prekių ir transporto priemonių, vykstančių per Lietuvos ir Lenkijos valstybės sieną keliais ir geležinkeliais, kontrolę

1996 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje

1992 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos perėjimo punktų

1995 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybės sienos perėjimo punktų

2011 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas Dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos

2009 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos teisinio režimo

2006 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas Dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose

1996 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje

1996 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas įsteigti sienos perėjimo punktus Kapčiamiestis-Berznykas ir Varteliai-Vižainis 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, pavyzdžių ir išdėstymo tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1V-448 „Dėl sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo bei įgaliojimų jiems suteikimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1V-340 „Dėl laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vidaus reikalų, finansų, krašto apsaugos, susisiekimo ir užsienio reikalų ministrų 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-391/1K-112/V-314/3-225/V-95 „Dėl Nacionalinės integruoto sienų valdymo 2020–2024 m. strategijos patvirtinimo“

Ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvarta

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 1111 „Dėl Ūkinės komercinės veiklos, susijusios su ginklais ir šaudmenimis, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 957 „Dėl Prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis, ginklų priedėliais tarpininkų registravimo ir sutikimų tarpininkauti užsienio valstybių ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėli

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimas 739 „Dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių eksporto, importo, vežimo ir gabenimo tranzitu“

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 431 „Dėl Apdovanojimo ginklais taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d, nutarimas Nr. 141 „Dėl Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo, Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo ir nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 387 „Dėl sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 385 „Dėl Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 gegužės 26 d. nutarimas Nr. 636 „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo įgyvendinimo ir įgaliojimų suteikimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 2063 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, prekybos, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1V-95 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių paėmimo, jų tinkamumo naudoti nustatymo, sprendimo dėl civilinių pirotechnikos priemonių grąžinimo ar sunaikinimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1V-94 „Dėl Vienkartinių terminuotų leidimų importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti ar vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Saugomų asmenų statusą turinčių asmenų apsauga

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 656 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 665 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1099 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dalyvavimas viešajame eisme

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1426 „Dėl Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-418 „Dėl Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1V-516 „Dėl Reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-446 „Dėl Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, savivaldžių automobilių bandymams ženklinti, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-204 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-186 „Dėl vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1V-218 „Dėl tarptautinių vairuotojo pažymėjimų blankų aprašymų, privalomųjų formų ir pildymo tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr.1V-452 „Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 1540 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1V- 701 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ir sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Prekybos žmonėmis prevencija

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo

2016 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 785 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo“

2016 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1161 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais“

2020 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-577 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1V-245 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais paskyrimo ir statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. I-327/1V-1015/A1-758 „Dėl Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2023-09-20