BDAR
gdpr

Valstybės tarnyba

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas yra pagrindinis valstybės tarnybą reglamentuojantis teisės aktas, kuris nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus.

Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma.

Valstybės tarnybos bendrasis valdymas pavestas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vidaus reikalų ministrui.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, kurios vienas iš veiklos tikslų yra valstybės politikos valstybės tarnybos srityje formavimas, organizavimas, koordinavimas ir jos įgyvendinimo kontroliavimas:

  • rengiami įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės tarnyba, projektai;
  • analizuojama Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių patirtis ir rengiami pasiūlymai dėl gerosios patirties valstybės tarnybos srityje panaudojimo;
  • rengiami pasiūlymai dėl vientisos valstybės tarnybos personalo valdymo ir valstybės tarnautojų karjeros planavimo sistemos;
  • koordinuojama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo kontrolė;
  • sprendžiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo problemos.

Vidaus reikalų ministerija įgyvendina valstybės tarnybos pertvarką. Valstybės tarnybos pertvarka yra viešojo administravimo pertvarkos dalis ir yra vienas iš XVIII LR Vyriausybės strateginių tikslų.

Vidaus reikalų ministerija parengė pirmuosius Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84605/asr

Vidaus reikalų ministerija parengė sisteminę valstybės tarnybos pertvarkos koncepciją, kurios pagrindu bus rengiamas naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas. Koncepciją įvertino ir aprobavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros (EBPO) ekspertai. Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Seimui bus teikiamas 2022 m. gegužės mėn.

VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKOS KONCEPCIJA

VALSTYBĖS TARNYBOS KONCEPCIJOS PRISTATYMAS

Daugiau apie valstybės tarnybą ir valstybės tarnybos politikos įgyvendinimą skaitykite: www.vtd.lt

 

2022-08-31 Valstybės tarnybos įstatymo tobulinimo pristatymas

Renginio įrašas
Pristatymo skaidrės

 

2022-04-29 vyko pirmoji (iš planuojamų trijų) VRM ir Mykolo Romerio universiteto organizuojama pilotinė įstaigų vadovų ugdymo sesija.

Renginio įrašas

Pristatymo skaidrės:
Organizacijų atsparumas neapibrėžtumo sąlygomis: prielaidos, sąlygos ir priemonės

 

2022-05-19 vyko antroji VRM ir Mykolo Romerio universiteto organizuojama pilotinė įstaigų vadovų ugdymo sesija, skirta viešojo sektoriaus veiklos rizikų ir pokyčių, bei organizacinės kultūros valdymui.

Renginio įrašas

Pristatymo skaidrės:
Viešojo sektoriaus veiklos pokyčių ir rizikos valdymas

 

2022-06-09 vyko trečioji VRM ir Mykolo Romerio universiteto organizuojama pilotinė įstaigų vadovų ugdymo sesija.

Renginio įrašas

Pristatymo skaidrės:
Organizacijų atsparumas viešajame sektoriuje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-01